en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !

V
Vérane 维兰 (Wéi lán)
Verena 维勒娜 (Wéi lè nà)
Vergil 维吉尔 (Wéi jí ěr)
Veríssimo 维利西莫 (Wéi lì xī mò)
Veronica 维罗尼卡 (Wéi luō ní kǎ)
Verônica 苇罗妮卡 (Wěi luó nī kǎ)
Véronique 维罗妮克 (Wéi luó ní kè)
Veton 维桐 (Wéi tóng)
Vianey 维亚内 (Wéi yà nèi)
Vianney 维雅内 (Wéi yǎ nèi)
Vicenç 韦森慈 (Wéi sēn cí)
Vicent 韦森特 (Wéi sēn tè)
Vicente 韦森特 (Wéi sēn té)
Vicki 薇琪 (Wēi qí)
Vicky 维吉 (Wéi jí)
Victoire 维克图阿尔 (Wéi kè tú ā ěr)
Victor 维克多 (Wéi kè duō)
Victòria 维多利亚 (Wéi duō lì yà)
Victoria 维多利亚 (Wéi duō lì yà)
Victorien 维克托连 (Wéi kè tuō lián)
Victorino 维多里诺 (Wéi duō lǐ nuò)
Vidal 比达尔 (Bǐ dá r)
Vidyashree 维蒂亚诗丽 (Wéi dì yà shī lì)
Vikas 维卡斯 (Wéi Kǎ sī)
Vince 文丝 (Wén sī)
Vincent 樊尚 (Fán shàng)
Vincent 文森特 (Wén sēn té)
Vinciane 文西安 (Wén xī ān)
Vinicius 维尼修斯 (Wéi ní xiū sī)
Vinícius 韦尼西乌斯 (Wéi ní xī wū sī)
Vinodh 魏诺德 (Wèi nuò dé)
Vio 菲奥 (Fēi ào)
Violaine 菲奥莲 (Fēi ào lián)
Violante 比奥兰特 (Bǐ ào lán tè)
Violeta 菲奥莱塔 (Fēi ào lái tǎ)
Violette 菲奥莱特 (Fēi ào lái tè)
Virgil 维吉尔 (Wéi jí ěr)
Virgile 维吉尔 (Wéi jí ěr)
Virgilio 比尔希略 (Bǐ rxī lüè)
Virginia 维吉尼亚 (Wéi jí ní yà)
Virginie 维吉妮 (Wéi jí nī)
Viridiana 维丽蒂娅娜 (Wéi lì dì yà nà)
Vitor 维托 (Wéi tuō)
Vítor 维多 (Wéi duō)
Vitória 韦托莉娅 (Wéi tuō lì yà)
Vívian 微微安 (Wēi wēi ān)
Viviana 比维亚娜 (Bǐ wéi yà nà)
Viviane 维维安 (Wéi wéi ān)
Vivien 维维恩 (Wéi wéi ēn)
Vizcaino 比斯凯诺 (Bǐ sī kǎi nuò)
Vlada 弗拉达 (Fú lā dá)
Vladimir 弗拉迪米尔 (Fú lā dí mǐ ěr)
Vladimiro 弗拉迪米罗 (Fú lā dí mǐ luó)
Voisard 瓦萨尔 (Wǎ sà ěr)
Volker 佛克尔 (Fó kè ěr)
W
Wacław 瓦克拉夫 (Wǎ kè lā fū)
Waël 瓦埃勒 (Wǎ āi lè)
Wafa 瓦法 (Wǎ Fǎ)
Wafaa 瓦法 (Wǎ fǎ)
Wagner 瓦格内 (Wǎ gé nèi)
Wahiba 瓦伊巴 (Wǎ yī bā)
Walace 瓦拉斯 (Wǎ lā sī)
Waldo 瓦尔多 (Wǎ rduō)
Waleska 瓦雷斯卡 (Wǎ léi sī Kǎ)
Walid 瓦里德 (Wǎ lǐ dé)
Wallace 华莱士 (Huā lái shì)
Walmir 瓦尔米尔 (Wǎ ěr mǐ ěr)
Walney 瓦尔内 (Wǎ ěr nèi)
Walter 沃尔特 (Wò ěr tè)
Walter 瓦勒特 (Wǎ lè tè)
Wanda 旺达 (Wàng dá)
Wandersen 万德尔森 (Wàn dé ěr sēn)
Waris 瓦利斯 (Wǎ lì sī)
Warren 瓦伦 (Wǎ lún)
Wassila 瓦希拉 (Wǎ xī lā)
Wassila 瓦希拉 (Wǎ xī lā)
Watson 瓦特森 (Wǎ tè sēn)
Wayne 韦恩 (Wéi ēn)
Welbi 维尔比 (Wéi ěr bǐ)
Wenceslao 文策斯劳 (Wén cè sī láo)
Please enter a name

Your name is not in the list:

Chinese-Tools.com
Create your own Chinese Calligraphy with a character, a word, a sentence or any text. Choose the size, style, orientation, simplified or traditional Chinese characters.
Chinese calligraphy
Get a personalized chinese painting with your own chinese name on it.
Online - Chinese-Tools.com
Get your own unique and personalized Chinese Seal, with your name or any sentences. Choose the ink color, the size, the script style...

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.051s