en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !

W
Wendelin 文德林 (Wén dé lín)
Wendy 温蒂 (Wēn dì)
Werner 维尔纳 (Wéi ěr nà)
Weronika 薇罗尼卡 (Wēi luó ní kǎ)
Wes 韦斯 (Wéi sī)
Wesley 韦斯利 (Wéi sī lì)
Wessim 维西姆 (Wéi xī mǔ)
Weudys 为乌蒂斯 (Wéi Wū dì sī)
Widelia 乌伊特丽亚 (Wū Yī tè lì yà)
Wiem 瓦姆 (Wǎ mǔ)
Wigny 魏格尼 (Wèi gé ní)
Wijdane 维日丹 (Wéi rì Dān)
Wiktroria 薇克托丽亚 (Wēi kè tuō lì yà)
Wilane 维兰 (Wéi lán)
Wilbia 伟比亚 (Wěi bǐ yà)
Wilderg 威尔德格 (Wēi ěr dé gé)
Wilfredo 维夫雷多 (Wéi fū léi duō)
Wilfrid 威尔弗里德 (Wēi ěr fú lǐ dé)
Wilfried 威尔弗里德 (Wēi ěr fú lǐ dé)
Wilker 维克 (Wéi kè)
Will 威尔 (Wēi ěr)
Willa 韦拉 (Wéi lā)
William 威廉 (Wēi lián)
Williams 威廉斯 (Wēi lián sī)
Willian 威廉 (Wēi lián)
Williane 威利安 (Wēi lì ān)
Willy 维利 (Wéi lì)
Wilson 威尔逊 (Wēi ěr xùn)
Windy 无垠地 (Wú yín dì)
Wissem 威斯姆 (Wēi sī mǔ)
Wladimir 弗拉迪米尔 (Fú lā dí mǐ ěr)
Władysław 弗拉迪斯拉夫 (Fú lā dí sī lā fū)
Wolfgang 沃尔夫冈 (Wò ěr fū gāng)
X
Xana 克萨娜 (Kè sà nà)
Xanga 尚伽 (Shàng Jiā)
Xavier 柴维耶 (Chái wéi yē)
Xenia 泽尼亚 (Zé ní yà)
Xhezair 谢塞尔 (Xiè Sāi ěr)
Ximena 希梅纳 (Xī méi nà)
Xiomara 克秀马拉 (Kè Xiù Mǎ lā)
Xóchitl 肖奇特 (Xiào qí tè)
Y
Yabeling 娅贝琳 (Yà bèi lín)
Yacine 雅辛 (Yǎ xīn)
Yadira 娅蒂拉 (Yà dì lā)
Yadjna 亚德日娜 (Yà dé rì nà)
Yaël 耶尔 (Yē ěr)
Yaelle 雅尔 (Yǎ ěr)
Yaëlle 亚爱乐 (Yà Aì lè)
Yahcine 雅辛 (Yǎ xīn)
Yaiza 雅伊萨 (Yǎ yī sà)
Yajaira 雅斋拉 (Yǎ zhāi lā)
Yakhouba 亚库巴 (Yà kù bā)
Yalani 亚拉尼 (Yà lā ní)
Yamila 亚米拉 (Yà mǐ lā)
Yamile 亚米勒 (Yà mǐ lè)
Yan 雅恩 (Yǎ ēn)
Yaneth 雅内特 (Yǎ nèi tè)
Yanil 雅尼尔 (Yǎ ní ěr)
Yanina 亚尼娜 (Yà ní nà)
Yanira 雅妮拉 (Yǎ nī lā)
Yanis 亚尼斯 (Yà ní sī)
Yaniss 亚尼斯 (Yà ní sī)
Yann 雅恩 (Yǎ ēn)
Yann 雅恩 (Yǎ ēn)
Yannel 雅内尔 (Yǎ nèi ěr)
Yannick 雅尼克 (Yǎ ní kè)
Yannicke 雅妮克 (Yǎ nī kè)
Yannis 亚尼斯 (Yà ní sī)
Yannys 雅尼斯 (Yǎ ní sī)
Yaphet 亚菲特 (Yà Fēi tè)
Yara 雅拉 (Yǎ lā)
Yarek 亚雷克 (Yà léi kè)
Yasbeth 娅斯贝特 (Yà sī Bèi tè)
Yash 亚石 (Yà shí)
Yasha 亚沙 (Yà Shā)
Yasin 亚新 (Yà Xīn)
Yasmine 雅斯敏 (Yǎ sī mǐn)
Yassin 雅辛 (Yǎ xīn)
Yaya 娅娅 (Yà yà)
Yazid 亚兹 (Yà zī)
Please enter a name

Your name is not in the list:

Chinese-Tools.com
Create your own Chinese Calligraphy with a character, a word, a sentence or any text. Choose the size, style, orientation, simplified or traditional Chinese characters.
Chinese calligraphy
Get a personalized chinese painting with your own chinese name on it.
Online - Chinese-Tools.com
Get your own unique and personalized Chinese Seal, with your name or any sentences. Choose the ink color, the size, the script style...

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.069s