en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
 1. Hello/Hi!
  hǎo
 2. Good morning / afternoon / evening!
  zǎo
  chén
   
  xià
   
  /
  wǎn
  shàng
   
  hǎo
   
 3. I'm John Smith.
  shì
  yuē
  hàn
   
  ·
  shǐ
   
  .
 4. Are you Peter King?
  shì
   
  ·
  jīn
  ma
   
  ?
 5. Yes, I am. / No, I'm not.
  shì
   
  shì
   
   
  /
   
  shì
   
 6. How are you?
  hǎo
   
 7. Fine, thanks. And you?
  hěn
  hǎo
   
  xiè
  xiè
   
  ne
   
 8. I'm fine, too.
  hěn
  hǎo
   
 9. How is Amy / your wife / your husband?
  ài
  hǎo
  ma
   
   
  /
  hǎo
  ma
   
   
  /
  zhàng
  hǎo
  ma
   
  ?
 10. She is very well, thank you.
  hěn
  hǎo
   
  xiè
  xiè
   
 11. Good night, Jane.
  wǎn
  ān
   
  jiǎn
 12. Good-bye, Mike.
  zài
  jiàn
   
  mài
   
 13. See you tomorrow.
  míng
  tiān
  jiàn
   
 14. See you later.
  dāi
  huì
  ér
  jiàn
   
 15. I have to go now.
  zǒu
  le
   
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.045s