en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
 1. What day is it today?
  jīn
  tiān
  xīng
   
 2. It's Monday today.
  jīn
  tiān
  shì
  xīng
   
 3. What's the date today?
  jīn
  tiān
  shì
  háo
   
 4. It's January the 15th, 1999.
  jīn
  tiān
  shì
   
  1
   
  9
   
  9
   
  9
  nián
   
  1
  yuè
   
  1
   
  5
   
 5. What month is this?
  xiàn
  zài
  shì
  yuè
   
 6. It's December.
  xiàn
  zài
  shì
  shí
  èr
  yuè
   
 7. What year is this?
  jīn
  nián
  shì
  nián
   
 8. It's the year of 1999.
  jīn
  nián
  shì
   
  1
   
  9
   
  9
   
  9
  nián
   
 9. What will you do during this weekend?
  zhè
  zhōu
  gān
  shén
  ma
   
 10. Does the shop open at 9 am on weekdays?
  zhè
  jiā
  diàn
  píng
  shì
  zǎo
  shàng
   
  9
  diǎn
  kāi
  mén
   
 11. It opens at 8 am on weekdays, but at 9 at weekends.
  píng
  shàng
   
  8
  diǎn
  kāi
   
  dàn
  zhōu
   
  9
  diǎn
  kāi
   
 12. What will you do the day after on next?
  hòu
  tiān
  gān
  shén
  ma
   
 13. What did you do the week before last?
  shàng
  shàng
  xīng
  gān
  le
  shén
  ma
   
 14. I'll work for the next 5 days.
  yāo
  gōng
  zuō
   
  5
  tiān
   
  cōng
  míng
  tiān
  suàn
   
 15. It's been 5 years since I last saw you.
   
  5
  nián
  méi
  jiàn
  le
   
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.011s