en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
 1. How are you feeling today?
  jīn
  tiān
  gǎn
  jiào
  zěn
  ma
  yàng
   
 2. I don't feel very well.
  jiào
  tài
  shū
   
 3. Do you fell better now?
  xiàn
  zài
  jiào
  hǎo
  diǎn
  le
   
 4. Much better.
  hǎo
  duō
  le
   
 5. I'm sick.
  bìng
  le
   
 6. He's got a bad headache.
  tóu
  tòng
  de
  hài
   
 7. My fever is gone.
  de
  shāo
  jīng
  tuì
  退
  le
   
 8. What's the matter with you?
  zěn
  ma
   
 9. I've got a pain in my back.
  bēi
  téng
   
 10. It really hurts.
  zhēn
  téng
   
 11. It hurts right here.
  jiù
  zhè
  ér
  téng
   
 12. It's bleeding. You'd better see a doctor about that cut.
  zài
  liú
  xiě
   
  zuì
  hǎo
  zhǎo
  shēng
  kān
  kān
  zhè
  shāng
  kǒu
   
 13. Call the doctor!
  kuài
  diàn
  huà
  jiào
  shēng
   
 14. Take two pills and have a good rest.
  chī
  liǎng
  piān
  yào
   
  hǎo
  hǎo
  xiū
  xià
   
 15. I hope you'll be well soon.
  zhù
  zǎo
  huī
  jiàn
  kāng
   
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.011s