en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
 1. What do you think about it?
  duì
  zěn
  ma
  kān
   
 2. Is that right?
  yàng
  duì
   
 3. Absolutely right.
  jué
  duì
  zhēng
  què
   
 4. I think you're mistaken about that.
  xiǎng
  yàng
  duì
   
 5. Is that ok?
  zhè
  yàng
  háng
   
 6. That's ok/fine.
  tǐng
  hǎo
  de
   
 7. That's excellent.
  tài
  bàng
  le
   
 8. He was absent yesterday. Do you know why?
  zuó
  tiān
  méi
  dào
   
  zhī
  dào
  wèi
  shén
  me
  ma
   
 9. Do you have any idea?
  yǒu
  shén
  me
  zhǔ
   
  ?
 10. I suppose he was sick.
  cāi
  gài
  shì
  bìng
  le
   
 11. Will it rain tomorrow?
  míng
  tiān
  huì
  xià
  ma
   
 12. No, I don't think so.
   
  xiǎng
  huì
   
 13. Do you really want to know what I think?
  zhēn
  xiǎng
  zhī
  dào
  zěn
  me
  xiǎng
  ma
   
 14. Please give me your advice.
  qǐng
  gěi
  xiē
  jiàn
   
 15. I want to hear your opinion.
  xiǎng
  tīng
  tīng
  men
  xiǎng
   
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.013s