en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !

Download
Xishuashua.wma (1.7M)
Xishuashua.mp3 (5M)

* roll the mouse over a word to see the english translation.

Informations
歌曲名: 嘻唰唰
歌手: 花儿乐队
专辑: 花季王朝
作曲: 花儿乐队
作词: 大张伟

shuā
shuā
 
 
shuā
shuā
shuā
shuā
one
two
three
go
ng
lěng
a
lěng
ng
téng
a
téng
ng
hēng
a
hēng
de
xīn
ò
ng
děng
a
děng
ng
mèng
a
mèng
ng
fēng
a
fēng
qǐn
le
wǒ de
我的
gěi
sòng
huí lai
回来
chī
le
wǒ de
我的
gěi
chū lai
出来
shǎn shǎn
闪闪
hóng
xīng
lì miàn
里面
de
jì zǎi
记载
biàn chéng
变成
cǐ shí
此时
duì bái
对白
qiàn
le
wǒ de
我的
gěi
huí lai
回来
tōu
le
wǒ de
我的
gěi
jiāo
chū lái
出来
hǎo xiàng
好像
huá quán
划拳
bān
liàn ài
恋爱
měi cì
每次
dōu
shì
cāi
 
……
āi
ng
shāng
a
shāng
ng
huàng
a
huàng
ng
zhuāng
a
zhuāng
duō
kě xī
可惜
ò
ng
xiǎng
a
xiǎng
ng
cáng
a
cáng
ng
rǎng
a
rǎng
āi
 
……
tiān
tiān
cāi
āi
 
……
cāi
āi
 
……
shí
shí
cāi
āi
 
……
zài
le
wǒ de
我的
gěi
sòng
huí lai
回来

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.029s