en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !

Download
LaoshuAiDami.wma (1.6M)
LaoshuAiDami.mp3 (4.2M)

* roll the mouse over a word to see the english translation.

Informations
歌曲名: 老鼠爱大米
歌手: 杨臣刚
专辑: 老鼠爱大米

tīng jiàn
听见
nǐ de
你的
shēng yīn
声音
yǒu
zhǒng
tè bí
特别
de
gǎn jué
感觉
ràng
bú duàn
不断
xiǎng
gǎn
zài
wàng jì
忘记
jì de
记得
yǒu
rén
yǒng yuǎn
永远
liú
zài
xīn
zhōng
zhǐ
néng gòu
能够
zhè yàng
这样
de
xiǎng
rú guǒ
如果
zhēn de
真的
yǒu
tiān
ài qíng
爱情
lǐ xiǎng
理想
huì
shí xiàn
实现
huì
jiā bèi
加倍
nǔ lì
努力
hǎo
hǎo
duì
yǒng yuǎn
永远
gǎi biàn
改变
bù guǎn
不管
yǒu
duō me
多么
yuǎn
yī dìng
一定
huì
ràng
shí xiàn
实现
huì
qīng
qīng
zài
ěr
biān
duì
shuō
ài
ài
zhe
jiǔ xiàng
就像
lǎo shǔ
老鼠
ài
dà mǐ
大米
bù guǎn
不管
yǒu
duō shǎo
多少
fēng yǔ
风雨
dōu huì
都会
yī rán
依然
péi
陪着
zhe
xiǎng
xiǎng
zhe
bù guǎn
不管
yǒu
duō me
多么
de
zhǐ yào
只要
néng
ràng
kāi xīn
开心
shén mē
什么
dōu
yuàn yì
愿意
zhè yàng
这样
ài

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.002s