en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !

Download
ZhengJun-HuiGuNiang.mp3 (4.65M)

* roll the mouse over a word to see the english translation.

Informations
歌曲名: 灰姑娘
歌手: 郑钧
专辑: 灰姑娘 (1994年6月)
作曲: 郑钧
作词: 郑钧

zěn me
怎么
huì
mí shàng
迷上
zài
wèn
zì jǐ
自己
shén me
什么
dōu
néng
fàng qì
放弃
jū rán
居然
jīn tiān
今天
nán
bìng bù
并不
měi lì
美丽
dàn shì
但是
kě ài
可爱
zhì jí
至极
āi yā
哎呀
huī
gū niang
姑娘
wǒ de
我的
huī
gū niang
姑娘
zǒng zài
总在
shāng
nǐ de
你的
xin
zǒng shì
总是
hěn
cán rěn
残忍
ràng
bié
dàng zhēn
当真
yīn wei
因为
gǎn
xiāng xìn
相信
rú cǐ
如此
měi lì
美丽
ér qiě
而且
kě ài
可爱
zhì jí
至极
āi yā
哎呀
huī
gū niang
姑娘
wǒ de
我的
huī
gū niang
姑娘
yě xǔ
也许
céng
xiǎng dào
想到
wǒ de
我的
xīn
huì
téng
rú guǒ
如果
zhè
shì
mèng
yuàn
cháng
zuì
yuàn
xǐng
céng jīng
曾经
rěn nài
忍耐
rú cǐ
如此
děng dài
等待
yě xǔ
也许
zài
děng
dào lái
到来
yě xǔ
也许
zài
děng
dào lái
到来
yě xǔ
也许
zài
děng
dào lái
到来

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.013s