en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !

Download
MengZhiFuQiao.mp3 (3.2M)
MengZhiFuQiao.wma (2.79M) 现场
MengZhiFuQiao-fr.wma (1.99M) 法文

* roll the mouse over a word to see the english translation.

Informations
歌曲名: 梦之浮桥
歌手: 尚雯婕
原本: 法国民歌 (À la claire fontaine)

shuì
zài
piāo
dòng
de
yuè guāng
月光
mèng
tiào
huá ěr zī
华尔兹
huí yì
回忆
yòu
zài cì
再次
shèng kāi
盛开
méi gui
玫瑰
de
fú qiáo
浮桥
shàng
ài
cóng
bù tóng
不同
de
guò lái
过来
mìng yùn
命运
zhǐ yǒu
只有
xīn
liǔ yuè
六月
de
tuó
yún
qīng dǎo
倾倒
sān yuè
三月
xià
guo
de
xuě
yǎng
liǎn
zhǐ
wéi
yíng jiē
迎接
luò kōng
落空
de
wěn
il
y
a
longtemps
que
je
t'aime
jamais
je
ne
t'oublierai
zài
jǔ bēi
举杯
de
shì hòu
时候
duì miàn
对面
liú gěi
留给
dāng
yù dào
遇到
měi hǎo
美好
shī piān
诗篇
yào
wéi
biàn
zhǐ
zài
rán shāo
燃烧
guo
hòu
huī jìn
灰烬
quán
liú gěi
留给
ài
bìng bù
并不
máng mù
盲目
méi yǒu
没有
ài
cái
máng mù
盲目
kāi shǐ
开始
zài
lái
zhī qián
之前
jié shù
结束
zài
zǒu
hòu
il
y
a
longtemps
que
je
t'aime
jamais
je
ne
t'oublierai
yǐ jīng
已经
kāi shǐ
开始
cāng lǎo
苍老
yīn wei
因为
ài
guo
le
shèn zhì
甚至
bú yòng
不用
zhī dào
知道
ài
de
shì
shéi
ài liàn
爱恋
zhōng
měi yī
每一
shùn jiān
瞬间
dōu
kě néng
可能
jiù shì
就是
yī shēng
一生
shí guāng
时光
dòu
yǐ jīng
已经
bú zài
不再
gèng
yǒng héng
永恒
qīn ài de
亲爱的
méi yǒu
没有
le
jiù
méi yǒu
没有
rèn hé
任何
rén
il
y
a
longtemps
que
je
t'aime
jamais
je
ne
t'oublierai

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.402s