en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !

Download
HanHong-QZGY.mp3 (3.15M) 韩红
LiNa-QZGY.mp3 (3.34M) 李娜

* roll the mouse over a word to see the english translation.

Informations
歌曲名: 青藏高原

shì
shéi
dài lái
带来
yuǎn gǔ
远古
de
hū huàn
呼唤
shì
shéi
liú xià
留下
qiān
nián
de
pàn
nán dào
难道
shuō
hái yǒu
还有
yán
de
hái shi
还是
jiǔ
jiǔ
bù néng
不能
wàng huái
忘怀
de
juàn liàn
眷恋
ò
kàn jiàn
看见
zuò
zuò
shān
zuò
zuò
shān chuān
山川
zuò
zuò
shān chuān
山川
xiāng lián
相连
suǒ
kě shì
可是
qīng zàng gāo yuán
青藏高原
 
shì
shéi
rì uè
日夜
yáo wàng
遥望
zhe
lán tiān
蓝天
shì
shéi
kě wàng
渴望
yǒng jiǔ
永久
de
mèng huàn
梦幻
nán dào
难道
shuō
hái yǒu
还有
zàn měi
赞美
de
hái shi
还是
fǎng fú
仿佛
bù néng
不能
gǎi biàn
改变
de
zhuāng yán
庄严
ò
kàn jiàn
看见
zuò
zuò
shān
zuò
zuò
shān chuān
山川
zuò
zuò
shān chuān
山川
xiāng lián
相连
suǒ
jiù shì
就是
qīng zàng gāo yuán
青藏高原

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.525s