en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !

Download
RangAiZiyou.wma (2M)

* roll the mouse over a word to see the english translation.

Informations
歌曲名: 让爱自由
原版: Puisque tu pars
歌手: 黄莺莺
专辑: 让爱自由
作词: 陈乐融
作曲: Jean-Jacques Goldman
出版日期: 1990年

yǎn jing
眼睛
kàn
zhe
jiǔ
yǒu
shēn qíng
深情
péi
zhe
bú yòng
不用
chán rǎo
缠绕
bú bì
不必
qiān guà
牵挂
ràng
jìn qíng
尽情
áo xiáng
翱翔
suì yuè
岁月
zhuī
zhe
fēng
rèn yì
任意
piāo liú
飘流
bú huì
不会
yuàn
yóu
jiù suàn
就算
xǐng lái
醒来
shí
měi mèng
美梦
yuǎn
zǒu
lèi
yān mò
淹没
tiàn kōng
天空
duì
hǎi yáng
海洋
shuō
yǒu
xuàn làn
绚烂
de
cǎi hóng
彩虹
kě shì
可是
bù ān
不安
zài
xuè yè
血液
kě wàng
渴望
zhēn shí
真实
de
xiōng yǒng
汹涌
hóu
niǎo
duì
nán fāng
南方
shuō
yǒu
yáng guāng
阳光
hái yǒu
还有
hé fēng
和风
dàn shì
但是
yuàn yì
愿意
chén shòu
承受
bié lí
别离
fēi
chū
nǐ de
你的
xīn
ràn
ài
zì yóu
自由
xī wàng
希望
duì
róng yào
荣耀
shuō
rú guǒ
如果
nà hǎn
呐喊
zài
xīn zhōng
心中
hé bù
何不
ràng
zì jǐ
自己
jué dìng
决定
xiǎng yào
想要
de
zhàn cháng
战场
qīng chūn
青春
duì
nián
lǎo
shuō
huì
rán shāo
燃烧
zhěng gè
整个
qiū dōng
秋冬
bú yào
不要
liú xià
留下
rèn hé
任何
rè qíng
热情
jiāng
shì fàng
释放
ràn
ài
zì yóu
自由
bú yào
不要
xīn
shāng
bú yào
不要
jué xàng
绝望
bú yào
不要
páng huáng
彷徨
zon3
huì
yí wǎng
遗忘
huì
shòu shāng
受伤
huì
shī wàng
失望
huì
mí wǎng
迷惘
yòng
ài
dǐ dǎng
抵挡

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.37s