en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !

Download
QiLiXiang.wma (2.3M)
QiLiXiang.mp3 (6.8M)

* roll the mouse over a word to see the english translation.

Informations
歌曲名: 七里香
歌手: 周杰伦
专辑: 七里香
作词: 方文山
作曲: 周杰伦

chuāng
wài
de
má què
麻雀
zài
diàn xiàn gān
电线杆
shàng
duō zuǐ
多嘴
shuō
zhè
hěn
yǒu
xià tiān
夏天
de
gǎn jué
感觉
shǒu
zhōng
de
qiān bǐ
铅笔
zài
zhǐ
shàng
lái lái huí huí
来来回回
yòng
háng
xíng róng
形容
shì
wǒ de
我的
shéi
qiū dāo yú
秋刀鱼
de
zí wèi
滋味
māo
gēn
dōu
xiǎng
liǎo jiě
了解
chū liàn
初恋
de
xiāng wèi
香味
jiù
zhè yàng
这样
bèi
wǒ men
我们
xún huí
寻回
wēn nuǎn
温暖
de
yáng guāng
阳光
xiàng
gāng
zhāi
de
xīn xiān
新鲜
cǎo méi
草莓
shuō
shě bù dé
舍不得
chī diào
吃掉
zhè
zhǒng
gǎn jué
感觉
xià
zhěng yè
整夜
wǒ de
我的
ài
yì chū
溢出
jiù
xiàng
yǔ shuǐ
雨水
yuàn zi
院子
luò yè
落叶
gēn
wǒ de
我的
sī niàn
思念
hòu
hòu
dié
shì fēi
是非
wú fǎ
无法
jiāng
wǒ de
我的
rè qíng
热情
lěng què
冷却
chū xiàn
出现
zài
shī
de
měi yī
每一
xià
zhěng yè
整夜
wǒ de
我的
ài
yì chū
溢出
jiù
xiàng
yǔ shuǐ
雨水
chuāng tái
窗台
hú dié
蝴蝶
xiàng
shī
fēn
fēi
de
měi lì
美丽
zhāng jié
章节
jiē zhe
接着
xiě
yǒng yuǎn
永远
ài
xiě
jìn
shī
de
jié wěi
结尾
shì
wéi yī
唯一
xiàng yào
想要
de
liǎo jiě
了解
bǎo mǎn
饱满
de
dào suì
稻穗
xìng fú
幸福
le
zhè
jì jié
季节
ér
nǐ de
你的
liǎn jiá
脸颊
xiàng
tián
shú tòu
熟透
de
fán qié
蕃茄
tū rán
突然
duì
shuō
xiāng
de
míng zi
名字
hěn
měi
cǐ kè
此刻
què
zhǐ
xiǎng
qīn wěn
亲吻
jué jiàng
倔强
de
zuǐ

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.041s