en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !

Download
WanmeiShenghuo.mp3 (4.5M)

* roll the mouse over a word to see the english translation.

Informations
歌曲名: 完美生活
歌手: 许巍
专辑: 时光漫步
作曲: 许巍
作词: 许巍
鼓: funky末吉觉
贝司: 李剑
吉他: 李延亮
编曲: 李延亮
录音师 混音师: 刘宇
录音室 混音室: 声音录音棚sound studio

qīng chūn
青春
de
suì yuè
岁月
wǒ men
我们
shēn bù yóu jǐ
身不由己
zhǐ
yīn
zhè
xiōng
zhōng
rán shāo
燃烧
de
mèng xiǎng
梦想
qīng chūn
青春
de
suì yuè
岁月
fàng
làng
de
shēng yá
生涯
jiù rèn
就任
zhè
shí guāng
时光
bēn téng
奔腾
liú shuǐ
流水
tǐ huì
体会
zhè
kuáng
tǐ huì
体会
gū dú
孤独
tǐ huì
体会
zhè
huān lè
欢乐
ài
hèn
lí bié
离别
tǐ huì
体会
zhè
kuáng
tǐ huì
体会
gū dú
孤独
zhè
shì
wǒ de
我的
wán měi
完美
shēng huó
生活
shì
nǐ de
你的
wán měi
完美
shēng huó
生活
duō
xiǎng
kān dào
看到
yī jiù
依旧
càn làn
灿烂
de
xiào róng
笑容
zài
yī cì
一次
shì fàng
释放
zì jǐ
自己
xiōng
zhōng
càn làn
灿烂
de
qíng gǎn
情感
duō
xiǎng
gào su
告诉
duō
xiǎng
kān dào
看到
yī jiù
依旧
càn làn
灿烂
de
xiào róng
笑容
zài
yī cì
一次
shì fàng
释放
zì jǐ
自己
qīng chūn
青春
de
suì yuè
岁月
...

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.392s