en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !

Download
MoYanlin-Zidane.mp3 (3.6M)

* roll the mouse over a word to see the english translation.

Informations
歌曲名: 齐达内, we say Hi
歌手: 莫艳琳
专辑: 齐达内

 
We
 
say
 
Hi,
 
to
 
you
Qí dá nèi
齐达内
suǒ yǒu
所有
de
qī dài
期待
 
mèng xiǎng
梦想
dōu
yǒu
zài
 
Say
 
goodbye
guò qù
过去
xiàn zài
现在
 
shí jiān
时间
guò
tài
kuài
yī qún rén
一群人
pǎo
chòu
hàn
mǎn shēn
满身
dōu
kěn
tíng xià
停下
 
hái
zhuī
zhe
yuán
de
qiú
 
liú shén
留神
tā men
他们
zhuǎn
guò
shēn
wǎng
nà biān
那边
 
kuài
pǎo
 
liǎng
shàn
mén
wàn
gōng fēn
公分
pǎo
de
tài
lèi
hái
zhuāng zuò
装作
dà jiā
大家
dóu
shú
tài
kě hèn
可恨
bèi
chán zhù
缠住
shēn
jiù suàn
就算
hěn
ō
zhuǎn yǎn
转眼
pí qiú
皮球
bú jiàn
不见
le
 
Na
 
Na
 
Na
 
Na
 
Na
yǒu
 
wǒ men
我们
gèng
jīng cǎi
精彩
 
We
 
say
 
Hi,
 
to
 
you
Qí dá nèi
齐达内
suǒ yǒu
所有
de
qī dài
期待
 
mèng xiǎng
梦想
dōu
yǒu
zài
 
Say
 
goodbye
guò qù
过去
xiàn zài
现在
 
yuàn
kàn
lí kāi
离开
 
We
 
say
 
Hi,
 
to
 
you
Qí dá nèi
齐达内
róng yù
荣誉
shī bài
失败
 
yǒng yuǎn
永远
yī yàng
一样
jīng cǎi
精彩
 
Don't
 
say
 
goodbye
gòng tóng
共同
de
nián dài
年代
wǒ mende
我们的
xīn
zhōng
jiāng
yǒng yuǎn
永远
yǒu
zài
 

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.002s