en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !

Download
ChenYixun-ShiNian.mp3 (4.6M)

* roll the mouse over a word to see the english translation.

Informations
歌曲名: 十年
歌手: 陈奕迅
专辑: 黑白灰
作词: 林夕
作曲: 陈小霞
原创作者: 流氓律师

rú guǒ
如果
liǎng
méi yǒu
没有
chàn dǒu
颤抖
bú huì
不会
fā xiàn
发现
nán shòu
难受
zěn me
怎么
shuō
chū kǒu
出口
bú guò
不过
shì
fēn shǒu
分手
rú guǒ
如果
duì yú
对于
míng tiān
明天
méi yǒu
没有
yāo qiú
要求
qiān
qiān
shǒu
jiǔ xiàng
就像
lǚ yóu
旅游
chéng qiān shàng wàn
成千上万
mén kǒu
门口
zǒng
yǒu
rén
yào
xiān
zǒu
huái bào
怀抱
jì rán
既然
bù néng
不能
dòu liú
逗留
hé bù
何不
zài
lí kāi
离开
de
shí hòu
时候
yī biān
一边
xiǎng shòu
享受
yī biān
一边
lèi
liú
shí
nián
zhī qián
之前
rèn shi
认识
 
shǔ yú
属于
wǒ men
我们
hái shi
还是
yī yàng
一样
péi
zài
mò shēng rén
陌生人
zuǒ yòu
左右
zǒu
guò
jiàn jiàn
渐渐
shú xī
熟悉
de
jiē tóu
街头
shí
nián
zhī hòu
之后
wǒ men
我们
shì
péng you
朋友
hái
kě yǐ
可以
wèn hòu
问候
zhǐ shì
只是
zhǒng
wén róu
温柔
zài
zhǎo bú dào
找不到
yōng bào
拥抱
de
lǐ yóu
理由
qíng rén
情人
zuì hòu
最后
nán miǎn
难免
lún
wéi
péng you
朋友
huái bào
怀抱
jì rán
既然
bù néng
不能
dòu liú
逗留
...
zhí dào
直到
zuò
le
duō
nián
péng you
朋友
cái
míng bai
明白
wǒ de
我的
yǎn lèi
眼泪
shì
wéi
ér
liú
 
wéi
bié rén
别人
ér
liú

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 1.601s