en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !

Download
GuangguiSuiyue.mp3 (4.6M)

* roll the mouse over a word to see the english translation.

Informations
歌曲名: 光辉岁月
乐队: Beyond
专辑: 光辉岁月
作词: 黄家驹
作曲: 黄家驹
主唱: 黄家驹

zhōng shēng
钟声
xiǎng qǐ
响起
guī
jiā
de
xùn hào
讯号
zài
shēng mìng
生命
fǎng fú
仿佛
dài
diǎn
xī xū
唏嘘
hēi sè
黑色
jiǎn
gěi
tā de
他的
yì yì
意义
shì
yī shēng
一生
fèng xiàn
奉献
fū sè
肤色
dòu zhēng
斗争
zhōng
nián yuè
年月
yōng yǒu
拥有
biàn
zuò
shī qù
失去
pí juàn
疲倦
de
shuāng yǎn
双眼
dài
zhe
qī wàng
期望
jīn tiān
今天
zhǐ yǒu
只有
cán liú
残留
de
qū qiào
躯壳
yíng jiē
迎接
guāng huī
光辉
suì yuè
岁月
fēng yǔ
风雨
zhōng
bào jǐn
抱紧
zì yóu
自由
yī shēng
一生
jīng guò
经过
páng huáng
彷徨
de
zhēng zhá
挣扎
zì xìn
自信
gǎi biàn
改变
wèi lái
未来
wèn
shuí
yòu
néng
zuò dào
做到
fǒu
fēn
fū sè
肤色
de
jiè xiàn
界线
yuàn
zhè
tǔ dì
土地
fēn
gāo
bīn fēn
缤纷
sè cǎi
色彩
xiǎn
chū
de
měi lì
美丽
shì
yīn
méi yǒu
没有
fēn kāi
分开
měi
zhǒng
sè cǎi
色彩
nián yuè
年月
yōng yǒu
拥有
biàn
zuò
shī qù
失去
...


 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.344s