en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !

Download
BuFenshou.wma (1.7M)
BuFenshou.mp3 (2,7M)

* roll the mouse over a word to see the english translation.

Informations
歌曲名: 我们能不能不分手
歌手: 花儿乐队
专辑: 花季王朝
作曲: Mikkel S. E., Hallgeir Rustan
作词: 大张伟
编曲: 花儿乐队

wǒ men
我们
néng
bù néng
不能
fēn shǒu
分手
qīn ài de
亲爱的
biè
zǒu
quán shì jiè
全世界
dōu
ràng
yào
āi
nán dào
难道
jiù
bú huì
不会
xīn
dòng
céng
wèi
lěng
fēng
zhōng
chàn dǒu
颤抖
céng
wèi
lèi shuǐ
泪水
kuáng
狂流
liú
céng
wèi
wàn shì
万事
dōu
dī tóu
低头
zěn me
怎么
shě de
舍得
kāi kǒu
开口
wǒ men
我们
néng
bù néng
不能
fēn shǒu
分手
...
wèi
ài
dào
suǒ yǒu
所有
wèi
xīn
mén
jǐn
kòu
wèi
duō shǎo
多少
nán shòu
难受
zěn me
怎么
shé de
舍得
kāi kǒu
开口
wǒ men
我们
néng
bù néng
不能
fēn shǒu
分手
...
céng jīng
曾经
gǎn jué
感觉
wǒ mende
我们的
xiāng
shǒu
xiàng
duàn
chuán qí
传奇
tián mì
甜蜜
ěr
bù xiǔ
不朽
céng jīng
曾经
yào
fù chū
付出
suǒ yǒu
所有
xiàn zài
现在
què
shuō
zhǐ yào
只要
zì yóu
自由
céng jīng
曾经
shì
nà yàng
那样
jīng yíng
晶莹
tī tòu
剔透
dāng
ài
biàn chéng
变成
ài
guo
de
shí hòu
时候
gāi
zěn me
怎么
zhěng jiù
拯救
zěn me
怎么
wǎn liú
挽留
néng
bù néng
不能
fēn shǒu
分手
...

Previous song
Guanghui Suiyue, Beyond
Next song
Mama, Yi creation

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.002s