en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !

Download
CaiYilin-ShuoAiNi.wma (1.8M)

* roll the mouse over a word to see the english translation.

Informations
歌曲名: 说爱你
歌手: 蔡依林
专辑: 看我72变
作词: 天天
作曲: 周杰伦

wǒ de
我的
shì jiè
世界
biàn
de
qí miào
奇妙
gèng
nán yǐ
难以
yán yǔ
言语
hái
yǐ wéi
以为
shI4
cóng
tiān
ér
jiàng
de
mèng jìng
梦境
zhí dào
直到
què dìng
确定
 
shǒu
de
wēn dù
温度
lái zì
来自
xīn
zhè
 
zhōng yú
终于
yǒng gǎn
勇敢
zhuō
ài
kāi shǐ
开始
 
zhǐ gù
只顾
kàn
zhe
zhuāng zuò
装做
bù jīng yì
不经意
xīn
què
piāo
guò qu
过去
hái
qiè xǐ
窃喜
 
méi
fā xiàn
发现
 
duǒ
zài
jiǎo luò
角落
máng
zhe
kuài lè
快乐
 
máng
zhe
gǎn dòng
感动
cóng
bǐ cǐ
彼此
mò shēng
陌生
dào
shú
huì
shì
wǒ men
我们
cóng wèi
从未
xiǎng
guo
 
zhēn
ài
dào
xiàn zài
现在
gǎn
qī dài
期待
yào
zhèng míng
证明
zì jǐ
自己
 
céng
bèi
xiǎng qǐ
想起
 
really
hú sī luàn xiǎng
胡思乱想
 
jiù
cóng
jīn tiān
今天
 
i
 
wish
xiàng
xiàn jǐng
陷阱
 
què
cóng wèi
从未
yóu yù
犹豫
xiāng xìn
相信
zhēn de
真的
yuàn yì
愿意
 
jiù
qǐng
gěi
jīng xì
惊喜
guān yú
关于
ài qíng
爱情
 
guò qù
过去
méi yǒu
没有
yì xiǎng
异想
de
jié jú
结局
tiān
 
què
diān fù
颠覆
le
zì jǐ
自己
luó ji
逻辑
wǒ de
我的
huái yí
怀疑
 
suǒ yǒu
所有
dá àn
答案
yīn
ér
míng bai
明白
zhuǎn
zhuǎn
 
jiù
zhēn de
真的
yù jiàn
遇见
 
Mr.
 
Right
kāi shǐ
开始
 
zhǐ gù
只顾
kàn
zhe
...

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.431s