en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !

Download
LiangJingRu-SiLu.wma (1.42M)

* roll the mouse over a word to see the english translation.

Informations
歌曲名: 丝路
歌手: 梁静茹
专辑: 丝路 通往爱的路途

rú guǒ
如果
liú làng
流浪
shì
nǐ de
你的
tiān fù
天赋
nà me
那么
yī dìng
一定
shì
zuì
měi
de
zhuī zhú
追逐
rú guǒ
如果
ài qíng
爱情
shì
nǐ de
你的
yóu mù
游牧
yōng yǒu
拥有
guo
shì
shì
gāi
mǎn zú
满足
shéi
dài
shàng
gū dú
孤独
de
sī lù
丝路
zhuī zhú
追逐
nǐ de
你的
jiǎo bù
脚步
shéi
dài
lí kāi
离开
gū dú
孤独
de
sī lù
丝路
gǎn shòu
感受
nǐ de
你的
wēn dù
温度
jiāng
yǎn lèi
眼泪
liú
chéng
tiān shān
天山
shàng mian
上面
de
ràng
pí juàn
疲倦
shí
néng gòu
能够
zhā yíng
扎营
tíng zhù
停驻
qiāng
shēng
xuán
wèi
xiào
wèi
ài shàng
爱上
nǐ de
你的
quán bù
全部
fàng qì
放弃
wǒ de
我的
quán bù
全部
ài shàng
爱上
le
zhī hòu
之后
kāi shǐ
开始
lǐng wù
领悟
péi
zǒu
le
duàn
zuì
wéi
měi
de
guó dù
国度
ài shàng
爱上
le
zhī hòu
之后
cóng lái
从来
shéi
shì
shéi
de
xìng fú
幸福
cóng lái
从来
bú zài hu
不在乎
shéi
shì
shéi
de
lǚ tú
旅途
zhǐ yào
只要
jì zhù
记住
xīng xīng
星星
jiù shì
就是
qióng rén
穷人
de
zhēn zhū
珍珠
nǐ de
你的
xiào
zhī chēng
支撑
zhe
qián chéng
虔诚
de
zuì chū
最初
kuáng fēng shā
狂风沙
shì
dān bó
单薄
yī fu
衣服
chuān yuè
穿越
guo
yà xì yà
亚细亚
de
mí wù
迷雾
shéi
dài
shàng
gū dú
孤独
de
sī lù
丝路
...
yún
rì chū
日出
shì
dào
guāng shù
光束
dài
zhe
píng fán
平凡
de
zǒu
guo
qí jì
奇迹
lǚ tú
旅途
ài shàng
爱上
le
zhī hòu
之后
kāi shǐ
开始
lǐng wù
领悟
...

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.02s