en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !

* roll the mouse over a word to see the english translation.

Informations
歌曲名: 孤单北半球
歌手: 欧得洋
专辑: 孤单北半球 回归到音乐的本质
作词: Benny.C
作曲: 方文良
编曲: 方文良,梁介洋

yòng
wǒ de
我的
wǎn ān
晚安
péi
chī
zǎo cān
早餐
jì de
记得
xiǎng niàn
想念
cún
jìn
pū mán
扑满
wàng
zhe
mǎn tiān
满天
xīng
zài
shǎn
tīng
niú láng
牛郎
duì
zhī nǚ
织女
shuō
yāo
yǒng gǎn
勇敢
bié
wǒ men
我们
zài
dì qiú
地球
de
liǎng
duān
kān
de
wèn hòu
问候
zhe
mó tán
魔毯
fēi
yòng
guāng sù
光速
fēi
dào
miàn qián
面前
yào
néng
kān dào
看到
shī zì
十字
xīng
yǒu
běi jí xīng
北极星
zuò bàn
作伴
shǎo
le
wǒ de
我的
shǒu bì
手臂
dàng
zhěn tóu
枕头
xí guàn
习惯
ní de
你的
wàng yuǎn jìng
望远镜
wàng
bú dào
不到
běi bàn qiú
北半球
de
gū dān
孤单
tài píng yáng
太平洋
de
cháo shuǐ
潮水
gēn
zhe
dì qiú
地球
lái huí
来回
xuán zhuǎn
旋转
huì
nài xīn
耐心
de
děng
suí shí
随时
huān yíng
欢迎
kào àn
靠岸
shǎo
le
wǒ de
我的
huái bào
怀抱
dàng
nuǎn
xí guàn
习惯
gěi
zhào piàn
照片
kàn
bú dào
不到
běi bàn qiú
北半球
de
gū dān
孤单
shì jiè
世界
zài
liǎng
zhēn xīn
真心
jiù
néng
hù xiāng
互相
qǔ nuǎn
取暖
xiǎng niàn
想念
bú huì
不会
tōu lǎn
偷懒
wǒ de
我的
mèng
tōng tōng
通通
gěi
bǎo guǎn
保管
bié
wǒ men
我们
zài
dì qiú
地球
de
liǎng
duān
...
shǎo
le
wǒ de
我的
shǒu bì
手臂
dàng
zhěn tóu
枕头
xí guàn
习惯
...
shǎo
le
wǒ de
我的
shǒu bì
手臂
dàng
zhěn tóu
枕头
xí guàn
习惯
...

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.405s