en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !

Download
XinChangzheng.mp3 (5.4M)

* roll the mouse over a word to see the english translation.

Informations
歌曲名: 新长征路上的摇滚
歌手: 崔健
专辑: 新长征路上的摇滚
作曲: 崔健
作词: 崔健

èr
sān
tīng shuō
听说
guo
 
méi
jiàn
guo
 
liǎng
wàn
qiān
yǒu de
有的
shuō
 
méi
de
zuò
 
zěn
zhī
róng yì
容易
mái
zhe
tóu
 
xiàng qián
向前
zǒu
 
xún zhǎo
寻找
wǒ zì jǐ
我自己
zǒu
guò lái
过来
 
zǒu
guò qù
过去
 
méi yǒu
没有
gēn jù dì
根据地
xiǎng
shén me
什么
 
suò
shén me
什么
 
shì
bù qiāng
步枪
xiǎo mǐ
小米
dào lǐ
道理
duō
 
zǒng shì
总是
shuō
 
shì
dà pào
大炮
hōng zhà jī
轰炸机
hàn
liú
 
lèi
luò
 
xīn zhōng
心中
fú qì
服气
cáng
cáng
 
duǒ
duǒ
 
xīn
shuō
bié
zháo jí
着急
ō
 
èr
sān
liù
wèn
wèn
tiān
 
wèn
wèn
 
hái yǒu
还有
duō shǎo
多少
qiú
qiú
fēng
 
qiú
qiú
 
kuài
yuǎn
shān
duō
 
shuǐ
duō
 
fèn bù qīng
分不清
dōng xi
东西
rén
duō
 
zuǐ
duō
 
jiǎng
qīng
dào lǐ
道理
zěn yàng
怎样
shuō
 
zěn yàng
怎样
zuò
 
cái
zhēn zhèng
真正
shì
zì jǐ
自己
zěn yàng
怎样
 
zěn yàng
怎样
chàng
 
zhè
xīn zhōng
心中
cái
dé yì
得意
yī biān
一边
zǒu
 
yī biān
一边
xiǎng
 
xuě shān
雪山
cǎo dì
草地
yī biān
一边
zǒu
 
yī biān
一边
chàng
 
lǐng xiù
领袖
Máo zhǔ xí
毛主席
ō
 
èr
sān
liù

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.018s