en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !

Download
ZhangXueyou-Wenbie.mp3 (3.9M)

* roll the mouse over a word to see the english translation.

Informations
歌曲名: 吻别
歌手: 张学友
专辑: 真爱
作曲: 殷文琦
作词: 何启
编曲: 殷文琦

qián
chén
wǎng shì
往事
chéng
yún yān
云烟
xiāo sàn
消散
zài
bǐ cǐ
彼此
yǎn
qián
jiù
lián
shuō
guo
le
zài
jiàn
kàn
bú jiàn
不见
yǒu xiē
有些
āi yuàn
哀怨
gěi
wǒ de
我的
yī qiè
一切
bú guò
不过
shì
zài
fū yǎn
敷衍
xiào
de
yuè
wú xié
无邪
jiù
huì
ài
ài
de
gèng
kuáng yě
狂野
zǒng zài
总在
chà nà jiàn
刹那间
yǒu
yī xiē
一些
liǎo jiě
了解
shuō
guò
de
huà
kě néng
可能
huì
shí xiàn
实现
jiù
zài
zhuǎn yǎn
转眼
fā xiàn
发现
nǐ de
你的
liǎn
yǐ jīng
已经
mò shēng
陌生
bú huì
不会
zài
xiàng
cóng qián
从前
wǒ de
我的
shì jiè
世界
kāi shǐ
开始
xià xuě
下雪
lěng
de
ràng
wú fǎ
无法
duō
ài
tiān
lěng
de
lián
yǐn cáng
隐藏
de
yí hàn
遗憾
dōu
nà me
那么
de
míng xiǎn
明显
wěn bié
吻别
zài
rén
de
jiē
ràng
fēng
chī xiào
痴笑
bù néng
不能
jù jué
拒绝
wěn bié
吻别
zài
kuáng luàn
狂乱
de
wǒ de
我的
xīn
děng
zhe
yíng jiē
迎接
shāng bēi
伤悲
xiǎng yào
想要
gěi
de
sī niàn
思念
jiǔ xiàng
就像
fēng zhēng
风筝
duàn
le
xiàn
线
fēi
jìn
nǐ de
你的
shì jiè
世界
wēn nuǎn
温暖
bù liǎo
不了
nǐ de
你的
shì xiàn
视线
yǐ jīng
已经
kàn jiàn
看见
chū
bēi jù
悲剧
zhèng
shàng yǎn
上演
jù zhōng
剧终
méi yǒu
没有
xǐ yuè
喜悦
réng rán
仍然
duǒ
zài
nǐ de
你的
mèng
lǐ miàn
里面
zǒng zài
总在
chà nà jiàn
刹那间
yǒu
yī xiē
一些
liǎo jiě
了解
...

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.381s