en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !

Download
LiuDehua-BenXiaohai.wma (1.9M)

* roll the mouse over a word to see the english translation.

Informations
歌曲名: 笨小孩
歌手: 刘德华 + 吴宗宪 + 柯受良
专辑: 笨小孩
作曲: 高枫
作词: 刘德华

bèn
xiǎo hái
小孩
níng jìng
宁静
de
xiǎo xūn
小村
wài
yǒu
bèn
xiǎo hái
小孩
chū shēng
出生
zài
liù
líng
nián dài
年代
shí
lái
suì
dào
chéng shì
城市
tài yáng
太阳
nǔ lì
努力
zài
líng
nián dài
年代
fā xiàn
发现
chéng shì
城市
péng you
朋友
men
bú yòng
不用
guàn gài
灌溉
huā
zì rán
自然
huì
kāi
zhuǎn yǎn
转眼
jiàn
nà me
那么
kuài
zhè
bèn
xiǎo hái
小孩
yòu
dào
le
líng
nián dài
年代
sān shí
三十
suì
dào tóu lái
到头来
bú suàn
不算
hǎo
huài
jīng guò
经过
le
jiǔ
líng
nián dài
年代
zuì
wú nài
无奈
zì jǐ
自己
zǒng shì
总是
huì
màn
rén jiā
人家
yi
pāi
méi yǒu
没有
qián
zài
kǒu dài
口袋
āi yō
哎哟
wǎng
zhe
xiōng kǒu
胸口
pāi
pāi
yǒng gǎn
勇敢
zhàn
qǐ lai
起来
bú yòng
不用
xīn qíng
心情
tài
huài
āi yō
哎哟
xiàng
zhe
tiān kōng
天空
bài
bài
bié
xiǎng bù kāi
想不开
lǎo tiān
老天
yǒu
ān pái
安排
tā men
他们
shuō
chéng shì
城市
nán
huài
ài
zěn me
怎么
xiǎng
míng bai
明白
mā ma
妈妈
shuō
zhēn xīn
真心
ài
huì
ài
de
hěn
jīng cǎi
精彩
jié guǒ
结果
méi yǒu
没有
nǚ hái
女孩
bèn
xiǎo hái
小孩
yī rán
依然
shì
jiān qiáng
坚强
de
xiàng
shí tóu
石头
kuài
zhǐ shì
只是
wǎn shàng
晚上
jì mò
寂寞
nán nài
难耐
āi yō
哎哟
wǎng
zhe
xiōng kǒu
胸口
pāi
pāi
yǒng gǎn
勇敢
zhàn
qǐ lai
起来
guǎn tā
管它
shàng tiān
上天
xià hǎi
下海
āi yō
哎哟
xiàng
zhe
tiān kōng
天空
bài
bài
bié
xiǎng bù kāi
想不开
lǎo tiān
老天
yǒu
ān pái
安排
lǎo tiān
老天
ài
bèn
xiǎo hái
小孩

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.003s