en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !

Download
BuNengShuoDeMimi.wma (2.3M)

* roll the mouse over a word to see the english translation.

Informations
歌曲名: 不能说的秘密
歌手: 周杰伦
专辑: 不能说的秘密
作词: 方文山
作曲: 周杰伦
发行时间: 2007-08-13

lěng
kā fēi
咖啡
lí kāi
离开
le
bēi
diàn
rěn
zhù
de
qíng xù
情绪
zài
hěn
hòu mian
后面
pīn mìng
拼命
xiǎng
wǎn huí
挽回
de
cóng qián
从前
zài
liǎn
shàng
yī jiù
依旧
qīng xī
清晰
kě jiàn
可见
zuì
měi
de
bú shì
不是
xià yǔ
下雨
tiān
shì
céng
duǒ
guo
de
wū yán
屋檐
huí yì
回忆
de
huà miàn
画面
zài
dàng
zhe
qiū qiān
秋千
mèng
kāi shǐ
开始
tián
shuō
ài
jiàn jiàn
渐渐
fàng xià
放下
huì
zǒu
gèng
yuǎn
huò xǔ
或许
mìng yùn
命运
de
qiān
zhǐ
ràng
wǒ men
我们
yù jiàn
遇见
zhǐ
ràng
wǒ men
我们
xiāng liàn
相恋
zhè
de
qiū tiān
秋天
piāo luò
飘落
hòu
cái
fā xiàn
发现
zhè
xìng fú
幸福
de
suì piàn
碎片
yào
zěn me
怎么
jiǎn

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.004s