en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !

Download
ZhangXueyou-FannaoGe.mp3 (2.9M)

* roll the mouse over a word to see the english translation.

Informations
歌曲名: 烦恼歌
歌手: 张学友
专辑: 在你身边
作曲: Gustav Jonsson / Markus Sepehrmanesh / Tommy Tyser
填词: 林夕
编曲: Skot Suyama
发布: 2007年09月07日

ài
de
bú duàn
不断
dǎ rǎo
打扰
ài
de
bú zài
不在
huái bào
怀抱
dé dào
得到
shǒu
de
xū yào
需要
kě wàng
渴望
yōng yǒu
拥有
de
bú dào
不到
kǔ nǎo
苦恼
dǎo
bù rú
不如
shuō
shēng
xiào
xiào
shēng huó
生活
bú yào
不要
tài duō
太多
chāo piào
钞票
duō
le
jiù
huì
dài lái
带来
kùn rǎo
困扰
guò
zhòng
de
bèi bāo
背包
guò dù
过度
de
bào zào
暴躁
shén me
什么
dōu
bú yào
不要
yī qǐ
一起
hū jiào
呼叫
méi yǒu
没有
fán nǎo
烦恼
chú le
除了
hū xī
呼吸
qí tā
其他
zhòng yào
重要
chú le
除了
xiàn zài
现在
shén me
什么
dōu
wàng diào
忘掉
xīn shì
心事
xiàng
yǔ máo
羽毛
yuè
piāo
yuè
xiāo yáo
逍遥
fán nǎo
烦恼
shén me
什么
fán nǎo
烦恼
chú le
除了
xīn tiào
心跳
méi yǒu
没有
dà bu liǎo
大不了
rén men
人们
gāi
xiàn mù
羡慕
fēi
niǎo
shì jiè
世界
zì wǒ
自我
suō xiǎo
缩小
zì jǐ
自己
de
dàng zuò
当做
tiào zao
跳蚤
shuí
zhí de
值得
jiāo ào
骄傲
rén jiān
人间
jí kǔ
疾苦
zhī
duō shǎo
多少
huā
kāi
huā
luò
zhī
duō shǎo
多少
bù liǎo
不了
yī qiè
一切
kàn
chéng
wán xiào
玩笑
chǎo
chǎo
nào
nào
xiàng
 
G
dà diào
大调
jiǎ zhuāng
假装
shén me
什么
dōu
zhī dào
知道
guò
zhòng
de
bèi bāo
背包
guò dù
过度
de
bào zào
暴躁
shén me
什么
dōu
bú yào
不要
shuí
bǐ jiào
比较
shuí
zhēng chǎo
争吵
guò
fèn
sī kǎo
思考
yōng rén
庸人
zì rǎo
自扰
bié
yōng rén
庸人
zì rǎo
自扰
yī qiè
一切
qīng
hóng
鸿
máo
cái néng
才能
xiāo miè
消灭
fán nǎo
烦恼
yī qǐ
一起
hū jiào
呼叫
...

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.456s