en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !

Download
AiWoHaishiTa.wma (2.3 M)

* roll the mouse over a word to see the english translation.

Informations
歌曲名: 爱我还是他
歌手: 陶喆
专辑: 太平盛世
发行时间:2005年
作词: 陶喆,娃娃
作曲: 陶喆

héi àn
黑暗
zhōng
de
wǒ men
我们
dōu
méi yǒu
没有
shuō huà
说话
zhǐ
xiǎng
huí jiā
回家
xiǎng
huí jiā
回家
jì mò
寂寞
shēn
de
xiàng
hǎi
tài
ràng
rén
hài pà
害怕
wēn róu
温柔
nǐ de
你的
shǒu
qīng qīng
轻轻
róu
zhe
wǒ de
我的
nǐ de
你的
méi
yǎn
shuō
hǎo
kě wàng
渴望
yōng bào
拥抱
shēn tǐ
身体
què
zài
pīn mìng
拼命
táo
dàn
yù wàng
欲望
zài
rán shāo
燃烧
ài
hái shi
还是
shì bú shì
是不是
zhēn de
真的
yào
hǎo
wèi
shuí
zài
zhēng zhá
挣扎
ài
hái shi
还是
jiù
shuō
chū
xiǎng
shuō
de
zhēn xīn
真心
huà
dào dǐ
到底
yào
gēn
hái shi
还是
zhè
shì bú shì
是不是
mìng yùn
命运
duì
de
chéng fá
惩罚
ài
méi bàn fǎ
没办法
hèn
méi bàn fǎ
没办法
xiàn
zài
zhé gé
这个
xuán wō
漩涡
zhǐ
xiǎng
zhèng tuō
挣脱
zhù
nǐ de
你的
shǒu
què
ràng
bèi
tuō
xià
nǐ de
你的
méi
yǎn
shuō
kě wàng
渴望
yōng bào
拥抱
měi dāng
每当
ài
biàn chéng
变成
le
jiān áo
煎熬
jiù
kāi shǐ
开始
yào
táo
ài
hái shi
还是
shì bú shì
是不是
kě yǐ
可以
zuò
de
hǎo
bú zài
不再
zhēng zhá
挣扎
ài
hái shi
还是
nìng yuàn
宁愿
tīng
dào
cán rěn
残忍
de
huí dá
回答
bú yào
不要
zài
bèi
shuǎ
ài
hái shi
还是
wèi
zhǎo
le
bǎi
lǐ yóu
理由
jiù shì
就是
nà me
那么
shǎ
ài
hái shi
还是
shì fǒu
是否
chén mò
沉默
dài tì
代替
nǐ de
你的
huí dá
回答
yīng gāi
应该
míng bái
明白
ài
hái shi
还是
ō
dōu
kàn
bú dào
不到
wǒ mende
我们的
hǎo
hái
huì
xīn
qiān guà
牵挂
ài
hái shi
还是
shì fǒu
是否
chén mò
沉默
jiù shì
就是
nǐ de
你的
huí dá
回答
wǒ men
我们
dōu
bié
zhēng zhá
挣扎
ài

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.34s