en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !

Download
ZhangShaohan-BuTong.wma (1.9M)

* roll the mouse over a word to see the english translation.

Informations
歌曲名: 不痛
歌手: 张韶涵 (Angela Chang)
专辑: 梦里花
发行时间: 2007年01月12日
作词: 桃子,陈怀恩
作曲: 陈怀恩
编曲: 洪敬尧

yī diǎn diǎn
一点点
tòng
de
gǎn jué
感觉
jiā shàng
加上
yī diǎn
一点
duì
de
sī niàn
思念
chéng nuò
承诺
bú suàn
不算
tài
yáo yuǎn
遥远
yáo yuǎn
遥远
zhǐ
shèng
shùn jiān
瞬间
kào jìn
靠近
zhōng diǎn
终点
zài
chà
wǒ men
我们
shàng
yǒng yuǎn
永远
huǎng yán
谎言
ràng
rén
tài
táo zuì
陶醉
táo zuì
陶醉
zài
gěi
de
shì jiè
世界
xiǎng
yuàn
chéng rèn
承认
wǒ de
我的
zhí zhuó
执著
bù zhī bù jué
不知不觉
wú fǎ
无法
rěn zhù
忍住
yǎn lèi
眼泪
liú
shì
ài
shāng hài
伤害
le
bǐ cǐ
彼此
de
zì yóu
自由
kàn
tīng
shuō
wèi shén me
为什么
yào
lí kāi
离开
xiào
zhǐ
shèng xià
剩下
chén mò
沉默
dài
zhe
wǒ de
我的
jiāo ào
骄傲
gāo
fēi
yuǎn
zǒu
yī diǎn diǎn
一点点
tòng
de
gǎn jué
感觉
...
xiǎng
yuàn
chéng rèn
承认
wǒ de
我的
zhí zhuó
执著
...
jǐn wò
紧握
guo
de
shuāng shǒu
双手
yōng bào
拥抱
guo
de
wēn róu
温柔
suǒ yǒu
所有
de
duì
cuò
gēn
zhe
jiǎo bù
脚步
yī dìng
一定
dài zǒu
带走
xiǎng
yuàn
chéng rèn
承认
wǒ de
我的
zhí zhuó
执著
...

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.016s