en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !

Download
ZhangGuorong.wma (1.84M)
MeiYanfang.wma (2.11M)
LiuGang.wma (2.19M)

* roll the mouse over a word to see the english translation.

Informations
作词: 孙仪
作曲: 汤尼

wèn
ài
yǒu
duō
shēn
 
ài
yǒu
fēn
 
wǒ de
我的
qíng
zhēn
 
wǒ de
我的
ài
zhēn
 
yuè liang
月亮
dài biǎo
代表
wǒ de
我的
xīn
 
wèn
ài
yǒu
duō
shēn
 
ài
yǒu
fēn
 
wǒ de
我的
qíng
 
wǒ de
我的
ài
biàn
 
yuè liang
月亮
dài biǎo
代表
wǒ de
我的
xīn
 
qīng qīng
轻轻
de
wěn
 
yǐ jīng
已经
dǎ dòng
打动
wǒ de
我的
xīn
 
shēn shēn
深深
de
duàn
qíng
 
jiào
sī niàn
思念
dào rú jīn
到如今
 
wèn
ài
yǒu
duō
shēn
 
ài
yǒu
fēn
 
xiǎng
xiǎng
 
kàn
kàn
 
yuè liang
月亮
dài biǎo
代表
wǒ de
我的
xīn
 

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.003s