en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !

* roll the mouse over a word to see the english translation.

Informations
歌曲名: 每天爱你多一些
歌手: 张学友
专辑: 演唱会
作曲: K. Kuwata
填词: 林振强
编曲: Andrew Tuason
发布: 1991年12月

qiú
shén me
什么
 
 
xún
shén me
什么
tū pò
突破
tiān dì
天地
 
 
dàn
qiú
shēn
bēn bō
奔波
yǐ hòu
以后
 
 
néng
wàng
jiàn
fǒu
zhī dào
知道
me
píng fán
平凡
 
 
píng dàn
平淡
yǒu
tiān dì
天地
 
 
dàn
qiú
rì chū
日出
qīng
zǎo
dào
hòu
 
 
néng
wàng
jiàn
yǐ jīng
已经
hěn
hǎo
guò
dāng
shēn biān
身边
de
yī qiè
一切
fēng
shì
ràng
zhǎo dào
找到
gēn
yuàn
lí kāi
离开
zhǐ
yuàn
liú
qíng
shì
yǒng bù
永不
kū wěi
枯萎
ér
měi
guò
tiān
měi
tiān
zhè
zuì
zhě
biàn
便
ài
duō
xiē
zài
duō
xiē
zhì
mǎn
xiè
fā jué
发觉
zuì
ài
biān xiě
编写
 
Oh
 
Oh
yǐ hòu
以后
míng tiān
明天
de
shēn yè
深夜
ér
měi
guò
tiān
měi
tiān
zhè
zuì
zhě
biàn
便
ài
duō
xiē
zài
duō
xiē
zhì
mǎn
xiè
zuì
ài
zhè
shēng
yī qǐ
一起
Oh
Oh
míng tiān
明天
fēng
gāo
xié
míng
shì
shén me
什么
 
 
cái
shì
shén me
什么
shì
hǎo
zí wèi
滋味
 
 
dàn
zài
shēng
zhāo
zhāo
měi
 
 
néng
wàng
jiàn
gèng jiā
更加
de
hǎo
guò
dāng
shēn biān
身边
de
yī qiè
一切
fēng
...
ér
měi
guò
tiān
měi
tiān
zhè
zuì
zhě
...
ěr
měi
guò
tiān
měi
tiān
zhè
qíng
shēn
zhě
biàn
便
ài
duō
xiē
rán hòu
然后
zài
duō
yī xiē
一些
...

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 1.256s