en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !

* roll the mouse over a word to see the english translation.

Informations
歌曲名: 爱我别走
歌手: 张震岳
专辑: 秘密基地
作曲: 张震岳
作词: 张震岳
发布: 1998年

dào
le
zhè
shí hòu
时候
hái shi
还是
yī yàng
一样
de
jì mò
寂寞
róng yì
容易
jiào
rén
bēi shāng
悲伤
gǎn
xiǎng
de
tài
duō
yīn wei
因为
rén
yíng miàn
迎面
ér
lái
de
yuè guāng
月光
lā cháng
拉长
shēn yǐng
身影
màn wú mù dì
漫无目的
de
zǒu
zài
lěng
lěng
de
jiē
méi yǒu
没有
nǐ de
你的
xiāo xī
消息
yīn wei
因为
zài
xiǎng
ài
bié
zǒu
rú guǒ
如果
shuō
ài
bú yào
不要
tīng jiàn
听见
zhēn de
真的
shuō
chū kǒu
出口
zài
gěi
yī diǎn
一点
wēn róu
温柔
ài
bié
zǒu
...
dào
le
zhè
shí hòu
时候
hái shi
还是
yī yàng
一样
...
yíng miàn
迎面
ér
lái
de
yuè guāng
月光
lā cháng
拉长
shēn yìng
身影
...
ài
bié
zǒu
...

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.002s