en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !

Download
ChenHuiLin-XiWang.wma (1.4M)

* roll the mouse over a word to see the english translation.

Informations
歌曲名: 希望
歌手: 陈慧琳
专辑: 我是阳光的

kān
tiān kōng
天空
piāo
de
yún
hái
yǒu
mèng
kān
shēng mìng
生命
huí jiā
回家
cháng
màn
màn
kān
yīn tiān
阴天
de
suì yuè
岁月
yuè
zǒu
yuè
yuǎn
yuǎn fāng
远方
de
huí yì
回忆
de
nǐ de
你的
wēi xiào
微笑
tiān hēi
天黑
máng máng
茫茫
xīn
zhōng
de
páng huáng
彷徨
méi
yóu yù
犹豫
de
fāng xiàng
方向
xī wàng
希望
de
chì bǎng
翅膀
tiān
zhōng
zhāng kāi
张开
fēi xiáng
飞翔
tiān
shàng
kān
tiān kōng
天空
fēi
de
niǎo
hái
yǒu
mèng
kān
qīng fēng
清风
xiàng
dài lù
带路
chuī sǎn
吹散
dàn
kān
dōng tiān
冬天
bēi
de
xuě
yuè
lái
yuè
yuǎn
zuó tiān
昨天
de
céng jīng
曾经
de
wǒ de
我的
wēi xiào
微笑
tiān hēi
天黑
máng máng
茫茫
xīn
zhōng
de
fǎng huáng
彷徨
méi
yóu yù
犹豫
de
fāng xiàng
方向
xī wàng
希望
de
chì bǎng
翅膀
tiān
zhōng
zhāng kāi
张开
fēi xiáng
飞翔
tiān
shàng
fēn kāi
分开
de
gǎn shāng
感伤
xiǎng
fēi
de
fǎng huáng
彷徨
yǒu
tiān
pǎo
chū
xiǎng xiàng
想像
xīn
zhōng
mèng xiǎng
梦想
hòu
cǎi hóng
彩虹
huà
zài
tiān kōng
天空

Previous song
Yueliang Daibiao Wo de Xin
Next song
Lydia, F.I.R.

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.002s