en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !

* roll the mouse over a word to see the english translation.

Informations
歌曲名: 我真的受伤了
歌手: 张学友
专辑: 黑与白
作曲: 王菀之
编曲: 王菀之
发布: 2001年

chuāng
wài
yīn tiān
阴天
le
yīn yuè
音乐
dī shēng
低声
le
wǒ de
我的
xīn
kāi shǐ
开始
xiǎng
le
dēng guāng
灯光
àn
le
yīn yuè
音乐
dī shēng
低声
le
kǒu
zhōng
de
mián hua táng
棉花糖
róng huà
融化
le
chuāng
wài
yīn tiān
阴天
le
rén
shì
wú liáo
无聊
le
wǒ de
我的
xīn
kāi shǐ
开始
xiǎng
le
diàn huà
电话
xiǎng qǐ
响起
le
yào
shuō huà
说话
le
hái
yǐ wéi
以为
xīn li
心里
duì
yòu
xiǎng niàn
想念
le
zěn me
怎么
shēng yīn
声音
biàn
de
lěng dàn
冷淡
le
shì
是你变了
biàn
le
shì
是你变了
biàn
le
dēng guāng
灯光
xī miè
熄灭
le
yīn yuè
音乐
jìng zhǐ
静止
le
xià
de
yǎn lèi
眼泪
tíng
zhù
le
tiān xià
天下
le
rén
sh4
kuài lè
快乐
wǒ de
我的
xīn
zhēn de
真的
shòu shāng
受伤
le

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.013s