en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !

Download
ShengriKuaile.wma (1.85M)

* roll the mouse over a word to see the english translation.

Informations
歌曲名: 祝你生日快乐

zhù
shēng rì
生日
kuài lè
快乐
 
zhù
shēng rì
生日
kuài lè
快乐
 
zhù
xìng fú
幸福
 
zhù
jiàn kāng
健康
 
zhù
qián tú
前途
guāng míng
光明
 
zhù
shēng rì
生日
kuài lè
快乐
 
zhù
shēng rì
生日
kuài lè
快乐
 
zhù
xìng fú
幸福
 
zhù
jiàn kāng
健康
 
yǒu
wēn nuǎn
温暖
jiā tíng
家庭
 

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.024s