en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !

Download
SiRenYou.mp3 (5.5 M)

* roll the mouse over a word to see the english translation.

Informations
歌曲名: 四人游
演唱歌手: 方大同 (Khalil Fong)
      薛凯琪 (Fiona Sit)
专辑名称: 《 爱爱爱 》
发行公司:华纳唱片
发行时间:2007年01月02日
作曲: 方大同
作词: 林夕
编曲: 方大同

nǐ de
你的
cháng
wèi hé
为何
liú
gān ma
干嘛
huì
xué
dǒng
hē jiǔ
喝酒
nà gè
那个
nán péng you
男朋友
jiǔ liàng
酒量
suàn
liú
liáo
zhěng yè
整夜
zhǐ
bú gòu
不够
wèishénme
为什么
gēn
nào
jiǔ
mò fēi
莫非
yào
jiè
jiǔ
jiāo
chóu
nà gè
那个
nǚ péng you
女朋友
dào dǐ
到底
hái yǒu
还有
méi yǒu
没有
gǎo
hǎo
wǒ men
我们
rén
lǚ yóu
旅游
yuán lái
原来
huí
tóu
yuán lái
原来
cái
xiǎn
chū
wēn róu
温柔
dāng shí
当时
ài
de
bú gòu
不够
yuán lái
原来
zhǐ
néng gòu
能够
zuò
péng you
朋友
cóng qián
从前
kuài lè
快乐
méi
biàn
āi chóu
哀愁
yuán lái
原来
zài
guān tóu
关头
quán
yīn
shě de
舍得
fēn shǒu
分手
shuō
shì fǒu
是否
huāng miù
荒谬
wǒ men
我们
cóng qián
从前
kàn qǐ lái
看起来
gèng
shú
gǎi tiān
改天
mǔ qīn
母亲
gǎo
shòu
寿
dài
nǚ yǒu
女友
chū lái
出来
zǒu
zǒu
jiù
zhī
lǐ yóu
理由
bú wài
不外
tài
xiū
rú guǒ
如果
yào
yī qǐ
一起
lǚ yóu
旅游
Oū zhōu
欧洲
tiān
péng
shēng
guān
mén
jiù
zǒu
hěn
xiǎng
wèn
yǒu
méi yǒu
没有
yǎn lèi
眼泪
xiǎng
liú
yǐ wéi
以为
nǐ de
你的
mèi lì
魅力
de
zú gòu
足够
shǎo
yǒu
wǒ men
我们
xiàng
zài
yíng xin
迎新
huái jiù
怀旧
yuán lái
原来
huí
tóu
yuán lái
原来
cái
xiǎn
chū
wēn róu
温柔
dāng shí
当时
ài
de
bú gòu
不够
yuán lái
原来
zhǐ
néng gòu
能够
zuò
péng you
朋友
cóng qián
从前
kuài lè
快乐
méi
biàn
āi chóu
哀愁
yuán lái
原来
zài
guān tóu
关头
quán
yīn
shě de
舍得
fēn shǒu
分手
shuō
shì fǒu
是否
huāng miù
荒谬
hái
Oū zhōu
欧洲
rén
bù xǔ
不许
suān liū liū
酸溜溜

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.317s