en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !

Download
ZhouJielun-DaoXiang.mp3 (3.4M)

* roll the mouse over a word to see the english translation.

Informations
歌曲名: 稻香
歌手: 周杰伦
专辑: 魔杰座
作词: 方文山
作曲: 周杰伦
发行时间: 2008-10-15

duì
zhè gè
这个
shì jiè
世界
rú guǒ
如果
yǒu
tài
duō
de
bào yuàn
抱怨
diē dǎo
跌倒
le
jiù
gǎn
jì xù
继续
wǎng
qián
zǒu
wèi shén me
为什么
rén
yào
zhè me
这么
de
cuì ruò
脆弱
duò luò
堕落
qǐn
dǎ kāi
打开
diàn shì
电视
kàn
kàn
duō shǎo
多少
rén
wéi
shēng mìng
生命
zài
nǔ lì
努力
yǒng gǎn
勇敢
de
zǒu
xià qù
下去
wǒ men
我们
shì bú shì
是不是
gāi
zhī zú
知足
zhēn xī
珍惜
yī qiè
一切
jiù suàn
就算
méi yǒu
没有
yōng yǒu
拥有
hái
jì de
记得
shuō
jiā
shì
wéi yī
唯一
de
chéng bǎo
城堡
suí zhe
随着
dào
xiāng
hé liú
河流
jì xù
继续
bēn pǎo
奔跑
wēi wēi
微微
xiào
xiǎo shí hou
小时候
de
mèng
zhī dào
知道
bú yào
不要
ràng
yíng huǒ chóng
萤火虫
dái
zhe
táo pǎo
逃跑
xiāng jiān
乡间
de
gē yáo
歌谣
yǒng yuǎn
永远
de
yī kào
依靠
huí jiā
回家
ba
huí
dào
zuì chū
最初
de
měi hǎo
美好
bú yào
不要
zhè me
这么
róng yì
容易
jiù
xiǎng
fàng qì
放弃
jiǔ xiàng
就像
shuō
de
zhuī
bú dào
不到
de
mèng xiǎng
梦想
huàn
mèng
jiù
le
wèi
zì jǐ
自己
de
rén shēng
人生
xiān yàn
鲜艳
shàng sè
上色
xiān
ài
shàng
xǐ huān
喜欢
de
yán sè
颜色
xiào
ba
gōng
jiù
成名
chéng míng
bú shì
不是
mù dì
目的
ràng
zì jǐ
自己
kuài lè
快乐
kuài lè
快乐
zhè
cái
jiào zuò
叫做
yì yì
意义
tóng nián
童年
de
zhǐ
fēi jī
飞机
xiàn zài
现在
zhōng yú
终于
fēi
huí
shǒu
suǒ wèi
所谓
de
kuài lè
快乐
chì jiǎo
赤脚
zài
tián
zhuī
qīng tíng
蜻蜓
zhuī
dào
lèi
le
tōu
zhāi
shuǐ guǒ
水果
bèi
mì fēng
蜜蜂
gěi
dīng
dào
le
shéi
zài
tōu
xiào
ne
kào
zhe
dào cǎo rén
稻草人
chuī
zhe
fēng
chàng
zhe
shuì
zháo
le
o
o
hòu
zài
chóng
míng
zhōng
gèng
qīng cuì
清脆
o
o
yáng guāng
阳光
zài
lù shàng
路上
jiù
xīn suì
心碎
zhēn xī
珍惜
yī qiè
一切
jiù suàn
就算
méi yǒu
没有
yōng yǒu
拥有
hái
jì de
记得
shuō
jiā
shì
wéi yī
唯一
de
chéng bǎo
城堡
...

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.044s