en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !

Download
LiuSanJie.mp3 (1.25M)

* roll the mouse over a word to see the english translation.

Informations
歌名: 心想唱歌就唱歌
电影: 《刘三姐》
作词: 乔 羽
作曲: 雷振邦
独唱: 傅锦华、李敏玲
演奏、演唱: 长春电影乐团

 
(男):
hǎo
cái
 
zhǐ yǒu
只有
sān
jiě
chàng
de
lái
liě
 
xīn xiǎng
心想
jiě
chàng
 
bù zhī
不知
jīn kǒu
金口
kāi
kāi
 
 
(女):
xīn xiǎng
心想
chàng gē
唱歌
jiù
chàng gē
唱歌
liě
 
xīn xiǎng
心想
dǎ yú
打鱼
jiù
xià
 
zhú
gāo
wǎng
liě
 
suí
chēng
dào
tiáo
liě
 
 
 
(男):
āi
 
shén me
什么
shuǐ miàn
水面
dǎ gēn dǒu
打跟斗
liě
 
 
(合):
hēi
liǎo
liǎo
luō
 
 
(男):
shén me
什么
shuǐ miàn
水面
gāo lóu
高楼
liě
 
 
(合):
hēi
liǎo
liǎo
luō
 
 
(男):
shén me
什么
shuǐ miàn
水面
chēng
yáng sǎn
阳伞
liě
 
shén me
什么
shuǐ miàn
水面
gòng
bái tóu
白头
liě
 
 
(合):
āi
 
...
 
 
(女):
āi
 
~,
yā zi
鸭子
shuǐ miàn
水面
dǎ gēn dǒu
打跟斗
liě
 
。(合)
 
(女):
chuán
shuǐ miàn
水面
gāo lóu
高楼
liě
 
。(合)
 
(女):
shuǐ miàn
水面
chēng
yáng sǎn
阳伞
liě
 
yuān yang
鸳鸯
shuǐ miàn
水面
gòng
bái tóu
白头
liě
 
 
(合):
āi
 
...
 
 
(男):
āi
 
~,
shén me
什么
jié guǒ
结果
bào
niáng
jǐng
liě
 
?(合)
 
(男):
shén me
什么
jié guǒ
结果
tiáo
xīn
liě
 
?(合)
 
(男):
shén me
什么
jié guǒ
结果
bào
shū zi
梳子
liě
 
shén me
什么
jié guǒ
结果
yú lín
鱼鳞
liě
 
 
(合):
āi
 
...
 
 
(女):
āi
 
~,
mù guā
木瓜
jié guǒ
结果
bào
niáng
jǐng
liě
 
。(合)
 
(女):
xiāng jiāo
香蕉
jié guǒ
结果
tiáo
xīn
liě
 
。(合)
 
(女):
yòu zi
柚子
jié guǒ
结果
bào
shū zi
梳子
liě
 
bō luó
菠萝
jié guǒ
结果
yú lín
鱼鳞
liě
 
 
(合):
āi
 
...
 
 
(男):
āi
 
~,
shén me
什么
yǒu
jiǎng huà
讲话
liě
 
?(合)
 
(男):
shén me
什么
zuǐ
nào
chā chā
喳喳
liě
 
?(合)
 
(男):
shén me
什么
yǒu
jiǎo
zǒu lù
走路
liě
 
shén me
什么
jiǎo
zǒu
qiān
jiā
 
 
(合):
āi
 
...
 
 
(女):
āi
 
~,
pú sà
菩萨
yǒu
jiǎng huà
讲话
liě
 
。(合)
 
(女):
tóng
luó
zuǐ
nào
chā chā
喳喳
liě
 
。(合)
 
(女):
cái zhu
财主
yǒu
jiǎo
zǒu lù
走路
liě
 
tóng qián
铜钱
jiǎo
zǒu
qiān
jiā
liě
 
 
(合):
āi
 
...

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.016s