en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !

Download
FIR-Lydia.wma (1.4M)

* roll the mouse over a word to see the english translation.

Informations
歌曲名: Lydia
歌手: F.I.R. (飞儿乐团)
专辑: F.I.R. (2004年)
作曲: F.I.R.
作词: F.I.R. - 谢有慧

 
Lydia
mí lí
迷离
de
yǎn kuàng
眼眶
wèi hé
为何
liú làng
流浪
xīn suì
心碎
de
hǎi yáng
海洋
shòu
le
shāng
lián
wēi xiào
微笑
dōu
páng huáng
彷徨
 
gypsy
nǚ láng
女郎
wéi
shéi
ér
chàng
huì
kàn jiàn
看见
kàn jiàn
看见
yún
kàn jiàn
看见
tài yáng
太阳
jì niàn
纪念
de
dà dì
大地
chóng fù
重复
zhe
bēi shāng
悲伤
zǒu
le
dài
zǒu
nǐ de
你的
tiān táng
天堂
fēng gān
风干
hòu
huì
liú xià
留下
cǎi hóng
彩虹
lèi
guāng
zǒu
le
kě yǐ
可以
mèng
liú xià
留下
zǒng
huì
yǒu
dì fāng
地方
děng dài
等待
ài
fēi xiáng
飞翔
 
Lydia
xìng fú
幸福
zài
yuǎn fāng
远方
kāi
shàn
chuāng
xǔ xià
许下
yuàn wàng
愿望
huì
gǎn shòu
感受
ài
gǎn shòu
感受
hèn
gǎn shòu
感受
yuán liàng
原谅
shēng mìng
生命
zǒng
huì
zhǐ
chōng mǎn
充满
bēi shāng
悲伤

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.003s