en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !

Download
MeiLiShenHua.wma (2.3M)

* roll the mouse over a word to see the english translation.

Informations
歌曲名: 美丽的神话
歌手: 孙楠 - 韩红
专辑: 忘不了你
作词: 王中言
作曲: 崔浚荣

mèng
zhōng
de
rén
shú xī
熟悉
de
liǎn
kǒng
shì
shǒu hòu
守候
de
wēn rǒu
温柔
jiù suàn
就算
lèi shuǐ
泪水
yān mò
淹没
tiān dì
天地
huì
fàng shǒu
放手
měi yī
每一
gū dú
孤独
de
chén shòu
承受
zhǐ
yīn
céng
xǔ xià chéng nuò
许下承诺
zhī jiān
之间
shú xī
熟悉
de
gǎn dòng
感动
ài
jiù
yào
sū xǐng
苏醒
wàn shì
万世
cāng sāng
沧桑
wéi
yǒu
ài
shì
yǒng yuǎn
永远
de
shén huà
神话
cháo qǐ cháo luò
潮起潮落
shǐ zhōng
始终
huǐ
zhēn
ài
de
xiāng yuē
相约
fān
ruò
tòng
de
jiū chán
纠缠
duō shǎo
多少
hēi yè
黑夜
qiā
zhā
jǐn wò
紧握
shuāng shǒu
双手
ràng
zài yě bù
再也不
lí fēn
离分
zhěn
shàng
xuě
bīng fēng
冰封
de
ài liàn
爱恋
zhēn xīn
真心
xiāng
yáo lán
摇篮
cái néng
才能
róng jiě
融解
fēng
zhōng
yáo yè
摇曳
shàng
de
huǒ
miè
xiū
děng dài
等待
huā
kāi
chūn
chūn
yòu
lái
wú qíng
无情
suì yuè
岁月
xiào
chī kuáng
痴狂
xīn
gāng tiě
钢铁
rèn
shì jiè
世界
huāng wú
荒芜
sī niàn
思念
yǒng
xiāng suí
相随
wàn shì
万世
cāng sāng
沧桑
wéi
yǒu
ài
shì
...
fān
ruò
tòng
de
jiū chán
纠缠
...
bēi
huān
suì yuè
岁月
wéi
yǒu
ài
shì
yǒng yuǎn
永远
de
shén huà
神话
shéi
dōu
méi yǒu
没有
yí wàng
遗忘
gǔ lǎo
古老
gǔ lǎo
古老
de
shì yán
誓言
nǐ de
你的
lèi shuǐ
泪水
huà
wéi
màn tiān
漫天
fēi wǔ
飞舞
de
cǎi
dié
ài
shì
xià
zhī
fēng
liǎng
xīn
xiāng suí
相随
zì zai
自在
fēi
bēi
huān
suì yuè
岁月
wéi
yǒu
ài
shì
...
nǐ de
你的
lèi shuǐ
泪水
huà
wéi
màn tiān
漫天
...
shì
xīn
zhōng
wéi yī
唯一
měi lì
美丽
de
shén huà
神话

Previous song
Lydia, F.I.R.
Next song
Budebu Ai, Pan Weibo

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.016s