en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !

Download
DaoLang-2002.mp3 (5.83M)

* roll the mouse over a word to see the english translation.

Informations
歌曲名: 2002年的第一场雪
歌手: 刀郎
专辑: 2002的第一场雪
作词: 刀郎
作曲: 刀郎
弹拨尔: 伊明

 
2002
nián
de
dì yī
第一
cháng
xuě
 
yǐ wǎng
以往
shí hòu
时候
lái
de
gèng
wǎn
yī xiē
一些
 
tíng kào
停靠
zài
lóu
de
èr
qì chē
汽车
 
dài zǒu
带走
le
zuì hòu
最后
piàn
piāo
luò
de
huáng
 
 
2002
nián
de
dì yī
第一
cháng
xuě
 
shì
liú zài
留在
Wū lǔ mù qí
乌鲁木齐
nán
shě
de
qíng jié
情结
 
xiàng
zhī
fēi lái fēi qù
飞来飞去
de
hú dié
蝴蝶
 
zài
bái
xuě
piāo
fēi
de
jì jié
季节
yáo yè
摇曳
 
wàng
bù liǎo
不了
lǒu
zài
huái lǐ
怀里
de
gǎn jué
感觉
 
cáng
zài
xīn
zhōng
fèn
huǒ rè
火热
gèng
nuǎn
yī xiē
一些
 
wàng jì
忘记
le
chuāng
wài
běi fēng
北风
de
lǐn liè
凛冽
 
zài
yī cì
一次
wēn róu
温柔
chán mián
缠绵
chóng dié
重叠
 
shì
nǐ de
你的
hóng
chún
zhān zhù
粘住
wǒ de
我的
yī qiè
一切
 
shì
nǐ de
你的
tǐ tiē
体贴
ràng
zài cì
再次
rè liè
热烈
 
shì
nǐ de
你的
wǎn
zhǒng
róu qíng
柔情
róng huà
融化
bīng
xuě
 
shì
nǐ de
你的
tián yán mì yǔ
甜言蜜语
gǎi biàn
改变
jì jié
季节
 
 
2002
nián
de
dì yī
第一
cháng
xuě
 
...

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.056s