en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !

Download
PanWeiBo-BuDeBuAi.wma (2.2M)

* roll the mouse over a word to see the english translation.

Informations
歌曲名: 不得不爱
歌手: 潘玮柏
专辑: 高手
作曲: 林林
作词: 小白

tiān tiān
天天
dōu
xū yào
需要
ài
wǒ de
我的
xīn sī
心思
yóu
cāi
i
love
you
jiù
shì
yào
ràng
měi tiān
每天
dōu
jīng cǎi
精彩
tiān tiān
天天
guà
zuǐ
biān
dào dǐ
到底
shén mē
什么
shì
zhēn
ài
i
love
you
dào dǐ
到底
yǒu
jǐ fēn
几分
shuō
de
xiǎng xiàng
想像
gèng
kuài
shì
wǒ men
我们
gǎn qíng
感情
fēng fù
丰富
tài
kāng kǎi
慷慨
hái shi
还是
yào
shàng tiān
上天
ān pái
安排
shì
wǒ men
我们
běn lái
本来
jiù shì
就是
bàn
hái shi
还是
shě bù dé
舍不得
tài
guāi
shì
yuē dìng
约定
le
méi yǒu
没有
lái
ràng
de
xiàng
xiǎo hái
小孩
shì
wǒ men
我们
zhe
zhèng míng
证明
cún zài
存在
hái shi
还是
ài
huì
fā dāi
发呆
baby
bù debù
不得不
ài
 
zhī
kuài lè
快乐
cóng
ér
lái
bù debù
不得不
ài
 
fàng xià
放下
bēi shāng
悲伤
cóng
ér
lái
bù debù
不得不
ài
 
fǒu zé
否则
jiù
shī qù
失去
wèi lái
未来
hǎo xiàng
好象
shén mē
什么
yóu qí
尤其
bù néng
不能
zì jí
自己
hěn
shī bài
失败
kě shì
可是
měi tiān
每天
dōu
guò
de
jīng cǎi
精彩
tiān tiān
天天
dōu
xū yào
需要
ai
wǒ de
我的
xīn sī
心思
yóu
cāi
i
love
you
jiù
shì
yào
ràng
měi tiān
每天
dōu
jīng cǎi
精彩
tiān tiān
天天
guà
zuǐ
biān
dào dǐ
到底
shén mē
什么
shì
zhēn
ài
i
love
you
dào dǐ
到底
yǒu
jǐ fēn
几分
shuō
de
xiǎng xiàng
想像
gèng
kuài
huì
bú huì
不会
yǒu
yī diǎn
一点
wú nài
无奈
huì
bú huì
不会
yǒu
yī diǎn
一点
tài
kuài
kě shì
可是
gěi
de
ài
ràng
yǎng chéng
养成
le
yī lài
依赖
xīn
zhōng
chōng mǎn
充满
ài
de
jié pāi
节拍
tiān tiān
天天
dōu
xū yào
需要
ai
...

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.026s