en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !

Download
SanLeBa.mp3 (3.7M)

* roll the mouse over a word to see the english translation.

Informations
歌曲名: 散了吧 (Comme toi)
歌手: 林志炫
专辑: 散了吧
作词: Jean-Jacques Goldman
作曲: Jean-Jacques Goldman
出版日期: 1997年12月1

shì
zhe
jiāng
fēn shǒu
分手
jìn liàng
尽量
jiǎng
de
wǎn zhuǎn
婉转
zhǐ hǎo
只好
pèi hé
配合
jìn liàng
尽量
xiào
de
zì rán
自然
jiù shì
就是
bù néng
不能
kàn
xīn ài
心爱
de
rén
xiǎn dé
显得
wéi nán
为难
gāng
guo
de
shǒu
liú
zhe
wēn nuǎn
温暖
zhī dào
知道
gòu
gòu
chēng
guò
zhè gè
这个
yè wǎn
夜晚
mù sòng
目送
yuǎn
zǒu
zhàn
de
tài
jiǔ
juàn yì
倦意
dàn
dàn
sàn
le
ba
rèn
le
ba
suàn leba
算了吧
fàng
le
ba
gāi
yuán liàng
原谅
gāi
xiāo sǎ
潇洒
bié
huí xiǎng
回想
bié
liú xià
留下
kě xī
可惜
lián
wǒ de
我的
xīn
dōu
tīng huà
听话
kě lián
可怜
shòu shāng
受伤
de
ài
hái
xiǎng
zhēng zhá
挣扎
tòng
 
xīn
jiǎ
 
yuán
hǎo
duǎn
 
rén
hǎo
shǎ
kāi chē
开车
tīng
yīn yuè
音乐
màn wú mù dì
漫无目的
de
zhuǎn
kàn
jiē
dēng
dōu
liàng
le
zhǎn
jiē zhe
接着
zhǎn
xiàng
wèi
jì suàn
计算
nèi xīn
内心
zuì shēn chù
最深处
cáng
de
gū dān
孤单
zǒng
xí guàn
习惯
yòng
chén mò
沉默
chǔ lǐ
处理
wǒ de
shāng gǎn
伤感
zhī dào
知道
zhè
shì jiè
世界
méi yǒu
没有
tài
duō
yuán mǎn
圆满
dàn
ài
dào
zhōng
rén
sàn
nán miǎn
难免
hái shi
还是
yí hàn
遗憾
sàn
le
ba
rèn
le
ba
suàn leba
算了吧
fàng
le
ba
yào
yuán liàng
原谅
yào
xiāo sǎ
潇洒
bié
huí xiǎng
回想
bié
liú xià
留下
kě xī
可惜
lián
wǒ de
我的
xīn
dōu
tīng huà
听话
...
shì
shì
yǒu shí hòu
有时候
ài
xū yào
需要
jiū chán
纠缠
huì
huì
yǒu shí hòu
有时候
ài
jiù
gāi
xīn ruǎn
心软
yào
gòu
jiān chí
坚持
cái
dài biǎo
代表
ài
de
gòu
yǒng gǎn
勇敢
rú guǒ
如果
néng
jìng qíng
尽情
jiāng
gǎn jué
感觉
nà hán
呐喊
hán lèi
含泪
wèn
shào
le
jīn hòu
今后
zěn me bàn
怎么办
xiàn zài
现在
shēn biān
身边
huì
huì
hái yǒu
还有
zuò bàn
作伴
sàn
le
ba
rèn
le
ba
suàn leba
算了吧
fàng
le
ba
...

Previous song
Qing Ren, Dao Lang
Next song
Tong Hua, Guang Liang

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.003s