en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !

* roll the mouse over a word to see the english translation.

Informations
歌曲名: 童话
歌手: 光良
专辑: 童话
作词: 光良
作曲: 光良

wàng
le
yǒu
duō
jiǔ
zài
méi
tīng
dào
duì
shuō
zuì
ài
de
gù shi
故事
xiǎng
le
hěn
jiǔ
kāi shǐ
开始
huāng
le
shì
shì
yòu
zuò
cuò
shén mē
什么
zhe
duì
shuō
tóng huà
童话
dōu
shì
piàn rén
骗人
de
kě néng
可能
shì
nǐ de
你的
wáng zǐ
王子
yě xǔ
也许
bú huì
不会
dǒng
cóng
shuō
ài
yǐ hòu
以后
wǒ de
我的
tiān kōng
天空
xīng xīng
星星
dōu
liàng
le
yuàn
biàn chéng
变成
tóng huà
童话
ài
de
nà gè
那个
tiān shǐ
天使
zhāng kāi
张开
shuāng shǒu
双手
biàn chéng
变成
chì bǎng
翅膀
shǒu hù
守护
yào
xiāng xìn
相信
xiāng xìn
相信
wǒ men
我们
huì
xiàng
tóng huà
童话
gù shi
故事
xìng fú
幸福
kuài lè
快乐
shì
jié jú
结局
zhe
duì
shuō
...
yuàn
biàn chéng
变成
tóng huà
童话
...
yào
biàn chéng
变成
tóng huà
童话
...
huì
biàn chéng
变成
tóng huà
童话
...
yī qǐ
一起
xiě
wǒ mende
我们的
jié jú
结局

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.08s