en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !

Download
CaiQin-ZhangSan.mp3 (4.4M)

* roll the mouse over a word to see the english translation.

Informations
歌曲名: 张三的歌
歌手: 蔡琴
专辑: 遇见
作词: 张子石
作曲: 李寿全
编曲: 鲍比达

yào
dài
dào chù
到处
fēi xiáng
飞翔
zǒu
biàn
shì jiè
世界
gè dì
各地
guān shǎng
观赏
méi yǒu
没有
fán nǎo
烦恼
méi yǒu
没有
bēi shāng
悲伤
zì yóu zì zài
自由自在
shēn xīn
身心
duō
kāi lǎng
开朗
wàng diào
忘掉
tòng kǔ
痛苦
wàng diào
忘掉
bēi shāng
悲伤
wǒ men
我们
yī qǐ
一起
qǔ chéng
启程
liú làng
流浪
suī rán
虽然
méi yǒu
没有
huá shà
华厦
měi
yī shang
衣裳
dàn shì
但是
xīn
chōng mǎn
充满
zhù
xī wàng
希望
wǒmen
我们
yào
fēi
dào
yáoyuǎn
遥远
dìfāng
地方
kàn
kàn
zhè
shì jiè
世界
bìng
fēi
nà me
那么
qī liáng
凄凉
wǒ men
我们
yào
fēi
dào
yáo yuǎn
遥远
dì fāng
地方
wàng
wàng
zhè
shì jiè
世界
hái shi
还是
piàn
de
guāng liàng
光亮

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.025s