en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !

* roll the mouse over a word to see the english translation.

Informations
歌曲名: 小镇姑娘
演唱: 陶喆
专辑: 《 I'm OK 》 (1999年)
作曲: 陶喆
作词: 陶喆

hái
jì de
记得
duō
nián
qián
gēn
shǒu qiān shǒu
手牵手
dōu
hài xiū
害羞
de
gǎn
tái tóu
抬头
zhǐ
huì
shǎ
shǎ
de
kàn
zhe
tiān
shàng
de
xīng xīng
星星
jiù shì
就是
nà me
那么
de
chún
jìng
zhī dào
知道
shōu dào
收到
shàng
bǎng
de
tōng zhī dān
通知单
wǒ de
我的
xīn
jiù
biàn
de
hěn
luàn
zhī
wèi
ér
gāo xìng
高兴
hái
wèi
zì jǐ
自己
cyōu chóu
忧愁
zhǐ hǎo
只好
jiù
fàng
zǒu
míng bai
明白
 
míng bai
明白
wèi shén me
为什么
bù néng
不能
fàng
de
kāi
shě bù dé
舍不得
 
zhè gè
这个
ài
shì
yī shēng
一生
yī shì
一世
bú huì
不会
liǎo jiě
了解
míng bai
明白
 
míng bai
明白
zài
xīn
zhōng
yǒng yuǎn
永远
cún zài
存在
huò xǔ
或许
huì
yǒu
yī tiān
一天
huái niàn
怀念
kě shì
可是
bú zài
不在
hái
jì de
记得
kāi shǐ
开始
bù néng
不能
shì yìng
适应
nà gè
那个
máng luàn
忙乱
yòu
chǎo
de
huán jìng
环境
xiǎo zhèn
小镇
de
gū niang
姑娘
dào
le
chéng shì
城市
yī dìng
一定
tīng
guo
zhè
gù shi
故事
dāng
zuì
jì mò
寂寞
de
shí kè
时刻
péi bàn
陪伴
gěi
wǒ de
我的
ān wèi
安慰
gǔ lì
鼓励
zì jǐ
自己
máo dùn
矛盾
de
sī xīn
私心
ràng
měi tiān
每天
yōu chóu
忧愁
zhǐ hǎo
只好
jiù
ràng
zǒu
míng bai
明白
 
míng bai
明白
hái
jì de
记得
nián
qián
zhàn
zài
huǒ chē zhàn
火车站
kàn
zhe
zì jǐ
自己
de
bēi jù
悲剧
yǎn
wán
tòu guò
透过
bō li chuāng kàn jiàn
玻璃窗
nǐ de
看见
lèi
你的
mǎn miàn
满面
huǒ chē tóu
火车头
yī rán
依然
zhe
yān
tīng shuō
听说
xiàn zài
现在
de
chéng
le
jīng lǐ
经理
qián tú
前途
hǎo bǐ
好比
shǎn liàng
闪亮
de
xīng xīng
星星
zhǐ shì
只是
xī wàng
希望
zhè
suǒ yǒu
所有
néng gòu
能够
ràng
huān xǐ
欢喜
cái néng
才能
fàng xīn
放心
zǒu
míng bai
明白
 
míng bai
明白

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.015s