en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !

Download
TaohuaDuoduoKai.wma (1.6 M)

* roll the mouse over a word to see the english translation.

Informations
歌曲名: 桃花朵朵开
歌手: 阿牛
专辑: 桃花朵朵开
作曲: 阿牛
作词: 阿牛 友弟

zài
zhè r
这儿
děng
zhe
huí lai
回来
děng
zhe
huí lai
回来
kàn
táo huā
桃花
kāi
zài
zhè r
这儿
děng
zhe
huí lai
回来
děng
zhe
huí lai
回来
huā r
花儿
cǎi
nuǎn
nuǎn
de
chūn fēng
春风
yíng miàn
迎面
chuī
táo huā
桃花
duǒ
duǒ
kāi
zhī
tóu
niǎo
ér
chéng
shuāng
duì
qíng rén
情人
xīn
huā r
花儿
kāi
ā
ā
huā
hái
měi miào
美妙
jiào
wàng
bù liǎo
不了
ā
ā
qiū
yòu
chūn
yòu
lái
jǐ de
记得
wǒ de
我的
ài
zài
zhè r
这儿
děng
zhe
huí lai
回来
...
zài
zhè r
这儿
děng
zhe
huí lai
回来
děng
zhe
huí lai
回来
gěi
huā
dài
zài
zhè r
这儿
děng
zhe
huí lai
回来
cháng
cháng
jiā xiāng
家乡
cài
tuán yuán
团圆
kāi
huái
怀
nuǎn
nuǎn
de
chūn fēng
春风
yíng miàn
迎面
chuī
...
ā
ā
 
...
biè
wàng huái
忘怀
zài
zhè r
这儿
děng
zhe
huí lai
回来
...

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.018s