en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !

* roll the mouse over a word to see the english translation.

Informations
歌曲名: 死了都要爱
歌手: 信乐团
专辑: 信乐团
作曲: Yoo Hae Jin
作词: Lee Hyun Kyu

le
dōu
yào
ài
lín lí jìn zhì
淋漓尽致
tòng kuài
痛快
gǎn qíng
感情
duō
shēn
zhǐ yǒu
只有
zhè yàng
这样
cái
zú gòu
足够
biǎo bái
表白
le
dōu
yào
ài
dào
wēi xiào
微笑
tòng kuài
痛快
yǔ zhòu
宇宙
huǐ miè
毁灭
xīn
hái
zài
měi tiān
每天
dàng chéng
当成
shì
mò rì
末日
lái
xiāng ài
相爱
fēn
miǎo
dōu
měi
dào
lèi shuǐ
泪水
diào
xià lái
下来
lǐ huì
理会
bié rén
别人
shì
kǎn
hǎo
huò
kàn
huài
zhǐ yào
只要
yǒng gǎn
勇敢
gēn
lái
ài
bú yòng
不用
ān pái
安排
píng
gǎn jué
感觉
qīn wěn
亲吻
xiāng
yōng
jiù
huì
hěn
yú kuài
愉快
xiǎng shòu
享受
xiàn zài
现在
bié
kái huái
开怀
jiù
shòu
shāng hài
伤害
xú duō
许多
qí jì
奇迹
wǒ men
我们
xiāng xìn
相信
cái
huì
cún zài
存在
le
dōu
yào
ài
...

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.016s