en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !

Download
YirenZhizao-Mama.mp3 (4.7M)

* roll the mouse over a word to see the english translation.

Informations
歌曲名: 青藏高原
专辑: 彝人制造Ⅲ
乐队: 彝人制造
作曲: 曲比哈布
作词: 曲比哈布

mā ma
妈妈
 
 
……
mā ma
妈妈
 
ng
 
……
 
hái
ér
ràng
qiān guà
牵挂
le
mā ma
妈妈
 
 
hái
ér
ràng
shòu lèi
受累
le
mā ma
妈妈
 
ò
 
shì
cā gān
擦干
dì yī
第一
yǎn lèi
眼泪
mā ma
妈妈
 
 
shì
ràng
xué huì
学会
fēi xiáng
飞翔
mā ma
妈妈
 
wǒ de
我的
mā ma
妈妈
mā ma
妈妈
 
hēi
 
zhǐ shì
只是
xīn yuàn
心愿
wèi liǎo
未了
mā ma
妈妈
 
zhēn de
真的
xiǎng
ràng
shī wàng
失望
mā ma
妈妈
 
yīn wei
因为
wǒ de
我的
mèng xiǎng
梦想
zài
yuǎn fāng
远方
a
mā ma
妈妈
 
hēi
 
yǒng yuǎn
永远
cí xiáng
慈祥
měi lì
美丽
de
mā ma
妈妈
shì
xīn zhōng
心中
yǒng yuǎn
永远
miè
de
huǒ bǎ
火把
hēi yè
黑夜
bú huì
不会
mí shī fāng xiàng
迷失方向
ā
 
……
ng

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.027s