en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !

Download
Panduola.wma (1,8M)
Panduola.mp3 (3,3M)

* roll the mouse over a word to see the english translation.

Informations
歌曲名: 潘朵拉
歌手: 张韶涵 (Angela Chang)
专辑: 潘朵拉
作词: 于光中
作曲: 陈伟
编曲: 陈伟

ài
shì
cǎi sè
彩色
táng yī
糖衣
bāo zhuāng
包装
què
méi
yíng yǎng
营养
de
yào
yào
 
yào
yào
 
yuè
shì
tí xǐng
提醒
zì jǐ
自己
xīn
yuè
shì
chōng mǎn
充满
hào qí
好奇
luàn
tiào
 
què
luàn
tiào
 
shuì bù zháo
睡不着
wàng
diào
tíng
kuáng
tiào
de
méi mao
眉毛
yòu biān
右边
suàn
lái
hǎo
yù zhào
预兆
 
zuǒ bian
左边
suàn
chū
tài
miào
rěn buzhù
忍不住
děng
bù liǎo
不了
wǎng luò
网络
shàng
pīn mìng
拼命
xún zhǎo
寻找
quàn
biè
zuò
Pān duō la
潘多拉
qí tā
其他
dōu
kě yǐ
可以
hài pà
害怕
jì mò
寂寞
ài
méi
yì yì
意义
yīn wei
因为
wú liáo
无聊
cái
ài
gèng
wú qù
无趣
bài tuō
拜托
fàng kāi
放开
fàng kāi
放开
fàng kāi
放开
fàng kāi
放开
Bù rán
不然
jiù
lái bù jí
来不及
 
No
 
No
yīn wei
因为
ài
shì
cǎi sè
彩色
táng yī
糖衣
bāo zhuāng
包装
...
ài
shì
wēn róu
温柔
huàn jué
幻觉
duàn
huàn
lái
xīn suì
心碎
de
bào
bào
 
bào
bào
 
dǒng
xiān
ài
zì jǐ
自己
zěn me
怎么
kě néng
可能
ài
luàn
jiào
 
bié
luàn
jiào
 
cāi
tòu
 
xiǎng
bú dào
不到
nèi zài
内在
duō me
多么
qīng
tiǎo
duì
sǐ xīn tà dì
死心塌地
duì
jiàn
zhāo
chāi
zhāo
shě bù dé
舍不得
 
fàng
diào
hào qí
好奇
xīn
huì
shā
māo
hé zi
盒子
qiān wàn
千万
bié
dǎ kāi
打开
huì
dīng
zhe
hài pà
害怕
jì mò
寂寞
ài
méi
yì yì
意义
...

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.002s