en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !

Download
Dantes-YinweiYouAi.wma (4.3M)

* roll the mouse over a word to see the english translation.

Informations
歌曲名: 因为有爱
歌手: 戴亮
作词: 戴亮
作曲: 戴亮
专辑: 我记得你

2003年,法国里昂

shì
yīn wei
因为
yǒu
ài
cái
zǒu
dào
yī qǐ
一起
ràng
wú fǎ
无法
xiāng xìn
相信
zhè
zhǒng
shēng mìng
生命
de
qí jì
奇迹
shì fǒu
是否
hái
bú gòu
不够
téng
ràng
cháng cháng
常常
wèn
zì jǐ
自己
zài
nǐ de
你的
xīn lǐ
心理
nán dào
难道
duì
ài
hái yǒu
还有
cāi yí
猜疑
zǒng shì
总是
duì
shuō
gǎn jué
感觉
ruò
ruò
zhī dào
知道
hěn
xiǎng
měi
fēn
měi
miǎo
dōu
fēn lí
分离
shì fǒu
是否
hái
bú gòu
不够
téng
ràng
cháng cháng
常常
wèn
zì jǐ
自己
zài
nǐ de
你的
yǎn
zěn me
怎么
kān dào
看到
le
lèi dī
泪滴
shì
shén me
什么
néng
ràng
wàng
le
guò qù
过去
zhǐ
yīn wei
因为
jiāng
shì
yǒng yuǎn
永远
de
wéi yī
唯一
qǐng
xiāng xìn
相信
suǒ
gěi
de
tián mì
甜蜜
ràng
ài
bié
fàng qì
放弃
shì
yīn wei
因为
yǒu
ài
cái
zǒu
dào
yī qǐ
一起
...
Bar
bleuté,
Athènes,
Shanghai,
La
liberté
dans
les
moindres
détails.
Parfum
de
voyage
me
revient
encore,
Songeur
je
m'endors.

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 1.408s